Hälsoskola

Hälsoskola för ungdomar

Hälsoskola (tidigare kallat hälsostöd) finns för nyanlända och asylsökande ungdomar där vi genom dialog med ungdomarna pratar om hälsa utifrån hälsans bestämningsfaktorer med fokus på levnadsvanor.

Varje grupp träffas fem gånger och har olika teman:

 • Fysisk hälsa (kost och motion)
 • Psykisk hälsa (stress och sömn)
 • Sexuell hälsa (kroppen och relationer)
 • Tobak, alkohol och narkotika
 • Värderingar och rättigheter (barnkonventionen och mänskliga rättigheter)

Arbetssätt som sprider sig

Syftet med hälsoskola är att öka ungdomarnas kunskap om hälsa, informera om vart de kan vända sig, ge dem verktyg och kunskap om vad de själva kan göra för att stärka sin hälsa. Asyl- och migranthälsans sköterskor har utbildat bland annat personal från elevhälsan och lärare i att själva hålla i hälsoskolan och därigenom har arbetssättet börjat spridas i Sörmland. Även utanför länet har andra tagit till sig metoden. Om det finns en önskan att få mer information och/eller gå utbildningen så kontakta enheten.

Se film om hälsoskola för ungdomar (3:35 minuter på YouTube)

Hälsoskola för vuxna

Hälsoskola för vuxna är en arbetsmodell för nyanlända och personer som behöver öka kunskapen om hälsa. Hälsoskolan hålls vid 8-12 tillfällen inom olika temaområden utifrån beställarens behov. Fokus kring hälsofrämjande åtgärder och egenvård samt olika professioner som man kan möta i vården. Asyl- och migranthälsan håller i hälsoskolan. Vid behov används tolk.

Se film om hälsoskola för vuxna (7:18 minuter på YouTube)

Kunskap om vård och egenvård

Syftet är att få ökad kunskap om hälso-och sjukvården, att veta när man ska söka och vart man ska söka, men framförallt vad individen själv kan göra så kallad egenvård.

Teman är:

 • Hälso-och sjukvård
 • Egenvård
 • Fysisk aktivitet, kost och munhälsa
 • Psykisk hälsa
 • Kroniska sjukdomar
 • Barn
 • Kvinnans hälsa och mannens hälsa
 • Hälsofrämjande (Folkhälsomyndighetens särskilda uppdrag inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel = ANDT-S)
 • Hjärt- och lungräddning

Våra föreläsningar

Våra föreläsningar handlar om arbetet på vår enhet, om migration och psykisk ohälsa samt bemötande. Exempel på vilka vi föreläst för och sammanhang där vi deltagit:

 • Kommunens personal både från socialförvaltningen och elevhälsan
 • Olika verksamheter inom primärvården och habiliteringen
 • Kris- och traumadagarna
 • Bemötandedagarna
 • Konferens anordnad av Socialstyrelsen och Skolverket
 • Samverkan för ensamkommande barn och unga
Uppdaterat: 27 april 2022
MARF