Hälsoundersökning

Hälsoundersökning

Alla asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare ska erbjudas en hälsoundersökning av regionen. Även personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd ska vid en längre vistelse i landet få ett sådant erbjudande när de uppsöker sjukvården.

Syftet med hälsoundersökning

Hälsoundersökning syftar till att upptäcka ohälsa och uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder (samhällsinriktat). Ett annat syfte är att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård. Detta enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

Detta ingår i hälsoundersökningen

I undersökningen ingår hälsosamtal, vaccinationsanamnes, provtagning och vid behov läkarbesök. Provtagning för vissa infektionssjukdomar, som är allmänfarliga enligt smittskyddslagen, görs även av smittskyddsskäl. I hälsoundersökningen ingår också information om svensk hälso- och sjukvård, kontaktvägar och dylikt.

Kallelse till hälsoundersökning

Kallelsen bör vara på ett språk som den asylsökande förstår. Via systemet Vera Asyl (används i Region Sörmland) skapar du direkt en kallelse på personens språk. I kallelsen finns information om syftet med hälsoundersökningen, att undersökningen är frivillig, att tolk kan anlitas och kontaktuppgifter till den vårdgivare som ska utföra undersökningen.

Formulär att använda vid hälsoundersökning

Hälsoundersökningen är frivillig och tolk ska anlitas vid behov. I Region Sörmland använder vi som stöd ett särskilt formulär för vuxna och särskilda fomrmulär för barn. Alla som genomgår hälsoundersökning får ett hälsokort där det, förutom personuppgifter och LMA-nummer, noteras språk, uprsprungsland, telefonnummer, när hälsoundersökning gjordes samt överkänslighet.

Remittering vid ytterligare vårdbehov

Framkommer det under hälsoundersökningen att personen har ytterligare vårdbehov, ska personen remitteras vidare till annan vårdgivare för vidare medicinsk bedömning eller behandling.

Vad ska anamnesen innehålla?

Hälsoundersökning bör ur smittskyddssynpunkt innehålla följande punkter:

  • Socialt: familjeförhållanden, antal boende i bostaden, barn, vistelse i fängelse, flyktingläger
  • Tidigare sjukdomar: inklusive tuberkulosanamnes. Med tuberkulosanamnes menas kontakt med tuberkulos, hosta, feberperioder, avmagring, nattliga svettningar, lymfkörtelsvullnad, bröst-/ryggsmärtor, hud-/mjukdelsabscesser, sjukhusvård, ev. missbruk, kvinnors obstetriska förhållanden, ev. undernäring
  • Aktuellt: framförallt svalg-/luftvägssymtom (difteri, pneumoni, TBC), tarmsymtom (parasiter, bakterier), sår-/hudinfektioner (MRSA)

Registrering

Det är viktigt att registrera utförd hälsoundersökning direkt efter samtalet i systemet Vera Asyl (Region Sörmland), annars utgår ingen ersättning.

Journalen

Det är viktigt att hälsoundersökningen journalförs på rätt anteckning i NCS Cross, dels ur patientsäkerhetssynpunkt men även för att en rättvisande statistik ska kunna tas ut.

  • Hälsosamtal flykting t9
  • Diagnoskod Z108
  • Åtgärdskod AV003, ZV020
  • Koppla sedan besöken

Uteblivet besök

Om patienten uteblir från ett besök är det viktigt att dokumentera i NCS Cross på Anteckning/uteblivet besök och även i Vera Asyl. Vid uteblivet besök ska ytterligare en inbjudan skickas.

God handhygien, olika språk

Det bästa och enklaste sättet att förebygga smittspridning är en god handhygien. Här finner du information om handhygien på åtta olika språk.

Instruktion för provtagning av cystor och maskägg, olika språk

Vi tar avföringsprov för cystor och maskägg på barn 0-6 år samt vid symtom. Ibland kan det underlätta att lämna en skriftlig instruktion för hur provet ska tas. Vi har tagit fram ett informationsblad med bilder som visar steg för steg hur du gör för att lämna ett prov för cystor och maskägg.

Uppdaterat: 29 juni 2023
JZPP