Barn som närstående

Alla patientnära verksamheter ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd när en närstående har en allvarlig sjukdom eller avlider. Lagen ställer sedan 2010 krav på att vården utvecklar ett mer familjeorienterat arbetssätt. Syftet är att stärka barnets rätt till delaktighet och förebygga ohälsa hos barn och unga senare i livet.

Ditt ansvar som chef

I enlighet med lagen och regionens antagna riktlinje och anvisning för barn som närstående har du som chef ansvar för att verksamheten tar fram en rutin med handlingsplan. Du hittar stöd för framtagande av rutin och handlingsplan i regionens anvisning.

Vilka barn räknas som närstående?

Barn har rätt till information, råd och stöd när någon de närstående har:

  • allvarlig fysisk sjukdom
  • skada
  • funktionsnedsättning
  • psykisk störning
  • sjukdom
  • funktionsnedsättning/missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel
  • om personen oväntat avlider

Det är barnet och dess vårdnadshavare som har tolkningsföreträde om vem som för dem räknas som närstående.

 

Stöd för verksamheternas ansvar och arbete

För att ta fram rutin med handlingsplan hittar du processstöd och en mall i dokumentet Anvisningen. I dokumentet hittar du också länkar till stödjande informationsmaterial till personal samt kunskap och verktyg för mötet med patient och barn som närstående.

Regionen har ett råd som följer och stödjer arbetet. Kontakta rådet via e-post.

Uppdaterat: 17 mars 2023
CYTV