Välkommen till DialogLab!

DialogLab jobbar tillsammans med användare av vårdens tjänster, närstående och personal med utveckling relaterat till behov som uppstår i mötet och kontakten med vården.

Vad är DialogLab?

DialogLab är en samverkan mellan PrimUS och utvecklingsenheten i Region Sörmland. Syftet är att erbjuda verksamheter inom primärvård stöd i utveckling av tjänster och arbetssätt som stärker patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i sin vård i enlighet med patientlagen.

Varför ett DialogLab?

För att kunna ta fram lösning som är till nytta för användaren och samtidigt genomförbara för verksamheten behöver vi förstå både patientens och verksamhetens behov och förutsättningar. Vi behöver ta reda på de behov, drivkrafter och utmaningar som finns i mötet med vårdcentralen för att utifrån detta tillsammans kunna skapa lösningar.

Hur jobbar vi i Dialoglab?

För att förstå behov, drivkrafter och förutsättningar jobbar DialogLab med metoder och verktyg som involverar patienter, närstående, vårdpersonal och andra som berörs på olika sätt i utvecklingsarbetet. Genom intervjuer, observationer, workshops och tidiga tester av idéer utvecklar vi nya tjänster och arbetssätt tillsammans.

Kontaktpersoner DialogLab:

Lisa Malmberg, DialogLab tel. 079-063 12 56
Charlotte Isaksson Eriksson, DialogLab tel. 072-085 09 08

Uppdaterat: 13 januari 2022
EUT3