Hälsovals blanketter

Blanketten skrivs under och skickas i original via post till Hälsovalsstaben, Nyköping.

Tänk på att uppdatering av blanketter sker kontinuerligt. Därför ska blanketterna aldrig lagras lokalt, utan hämtas från webbsidan, så att rätt version används.

Ekonomisk ersättning

Läkarassistent

Ansökan om ersättning för tidsbegränsad anställning av läkarassistent - se relaterad information

Avslut av tjänst - flytt till annan vårdcentral

Avslut av vikariat underläkare/pre ST eller avslut av anställning BT/ST

Resursersättning

Äskar ersättning för resursmedverkan i undervisning, utbildning eller utredning

Ansökan om ersättning för intygsbedömning inom psykiatri under primärvårdens beredskap

Ansökan om ersättning för materialkostnader dyra patienter

ST-läkare

Dessa blanketter skickas till studierektor primärvård.

Ansökan om ersättning för tidsbegränsat vikariat innan ST-tjänstgöring (pre ST)

Ansökan om anställning ST-läkare

Handledarutlåtande inför ansökan ST i allmänmedicin

Bilaga 5 - Underlag för studierektors godkännande av vårdenhet som anställer ST-läkare

Ansökan om dispens av hälsovalsfinansierad ST-läkare

Godkännande inför ansökan till Socialstyrelsen - specialist i allmänmedicin

Behörighet

Ansökan om behörighet till BORIS och ESPRI vårdcentral

Relaterad information

Region Sörmland använder sig av ett rekryteringsprotokoll i samband med rekrytering av personal. Den finns tillgänglig även för privata vårdcentraler i vår region. Blanketten ska då inte sändas till HR Region Sörmland, utan sparas av respektive vårdgivare.

Uppdaterat: 1 juli 2022
ZJ4C