Regelbok 2019 för att bedriva vårdcentral i Sörmland

Regelbok för bedrivande av primärvård i Landstinget Sörmland

Bilaga 1.1.1 SVF Primärvårdsversion - sammanslagen 2017

Bilaga 1.1.2 - SVF Kodsättning SVF i primärvården

Bilaga 1.1.3 SVF-kontakter i Sörmland 2017-05-30

Bilaga 1.2 Checklista för lokaler och fysisk tillgänglighet

Bilaga 1.3 Riktlinjer för information och marknadsföring

Bilaga 1.4 IT inom primärvården 2016

Bilaga 1.5 Avtalsmall sammanhållen journalföring 2018-19

Bilaga 1.6 Hälsovals indikatorer 2019

Bilaga 1.7 Uppföljningsfrågor Hälsoval 2019

Bilaga 1.8 Avtal Hälsoval Sörmland

Bilaga 1.9 Svarsblankett Hälsoval Sörmland 2019

Bilaga 2.1 Inriktningsdokument för primärvården

Bilaga 2.2 Samordningssjuksköterska för äldre och multisjuka i primärvård

Bilaga 2.3 Kravspecifikation för hälsovalsfinansierad ST-läkare

Bilaga 2.4 Läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård

Bilaga 2.5 Kravspecifikation 2018 - BVC Sörmland

Bilaga 2.6 Hälsokoordinatorskoncept i Landstinget Sörmland

Bilaga 2.7 Definition av KVÅ-koder som är kopplade till en ersättning från Hälsoval

Bilaga 2.8 Länsgemensam Vårdöverenskommelse - Primärvård och Psykiatri

Bilaga 2.9.1 Fickfolder - Diabetes 2018

Bilaga 2.9.2 Arbetsbeskrivning för diabetesteamen på vårdcentralerna i Landstinget Sörmland

Bilaga 2.10 Vårdöverenskommelse - Dietist primärvård och egenremiss

Bilaga 2.11 Länsgemensamt program för vård och omsorg av demenssjuka

Bilaga 2.12 Länsgemensam vårdöverenskommelse - Primärvård och medicin - inriktning kardiologi

Bilaga 2.13 Länsgemensam vårdöverenskommelse - Primärvård och lungsjukdomar

Bilaga 2.14 Uppdrag och arbetsbeskrivning Rehabkoordinator i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Bilaga 2.15 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland

Bilaga 2.16 Ansvarsfördelning vid läkemedelsgenomgångar i särskilt boende och hemsjukvård i Sörmland

Bilaga 2.17 Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan

Bilaga 2.18 Laboratoriemedicin Sörmland

Bilaga 3.1 Prislista 2019

Uppdaterat: 16 januari 2019
PQFX