Regelbok 2020

Regelbok för bedrivande av primärvård i Region Sörmland

 

Bilaga 1.1.1 SVF Standardiserade vårdförlopp
(Detta är en länk till vår interna hemsida, hör av dig till Skyddad adress om du har behov av informationen och inte når sidan)

Bilaga 1.1.2 - SVF Kodsättning SVF i primärvården

Bilaga 1.1.3 SVF-kontakter i Sörmland

Bilaga 1.2 Checklista för lokaler och fysisk tillgänglighet

Bilaga 1.3 Riktlinjer för information och marknadsföring 

Bilaga 1.4 IT inom primärvården 2017

Bilaga 1.5 Avtalsmall sammanhållen journalföring 2018-19

Bilaga 1.6 Hälsovals indikatorer 2020

Bilaga 1.7 Uppföljningsfrågor Hälsoval 2020

Bilaga 1.8 Avtal Hälsoval Sörmland

Bilaga 1.9 Svarsblankett Hälsoval Sörmland 2020

Bilaga 2.1 Inriktningsdokument för primärvården

Bilaga 2.2 Samordningssjuksköterska för äldre och multisjuka i primärvård

Bilaga 2.3 Kravspecifikation för hälsovalsfinansierad ST-läkare

Bilaga 2.4 Läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård

Bilaga 2.5 Kravspecifikation 2019 - BVC Sörmland

Bilaga 2.6 Hälsokoordinatorskoncept i Region Sörmland

Bilaga 2.7 KVÅ-koder; åtgärder och resultat avseende att förebygga och behandla sjukdom genom att stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor

Bilaga 2.8 Länsgemensam Vårdöverenskommelse - Primärvård och Psykiatri

Bilaga 2.9.1 Riktlinjer för handläggning av diabetes – Fickkort 2019

Bilaga 2.9.2 Arbetsbeskrivning för diabetesteamen på vårdcentralerna i Region Sörmland -

Bilaga 2.9.3 Rutin avseende dosjustering av läkemedel inom diabetesvården för diabetessjuksköterskor

Bilaga 2.10 Vårdöverenskommelse - Dietist primärvård och egenremiss

Bilaga 2.11 Länsgemensamt program för vård och omsorg av demenssjuka

Bilaga 2.12 Länsgemensam vårdöverenskommelse - Primärvård och medicin - inriktning kardiologi

Bilaga 2.13 Länsgemensam vårdöverenskommelse - Primärvård och lungsjukdomar

Bilaga 2.14 Uppdragsbeskrivning - Koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Bilaga 2.15 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland

Bilaga 2.16 Ansvarsfördelning vid läkemedelsgenomgångar i särskilt boende och hemsjukvård i Sörmland

Bilaga 2.17 Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan

Bilaga 2.18 Laboratoriemedicin Sörmland

Bilaga 3.1 Prislista 2020

Uppdaterat: 29 september 2020
5PUX