Förskrivarens ansvar Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

För att funktionshindrade ska få tillgång till hjälpmedel krävs en förskrivning. Hjälpmedel ska förskrivas på ett för brukaren funktionellt och för huvudmannen ekonomiskt effektivt sätt. Ett funktionshinder ska kompenseras till en nivå som är rimlig i förhållande till de resurser som finns att tillgå.

Förskrivningsrätt för individuella hjälpmedel har regions-, kommunanställd personal samt privata vårdgivare inom Sörmland med adekvat utbildning.

Regelverkets huvudlinje är att de yrkeskategorier som anges som förskrivare för en viss produkt har förskrivningsrätt oberoende av huvudmannaskapet.

Huvudmännens målsättning är att alla som förskriver hjälpmedel ska genomgå förskrivarutbildning.

Förskrivning av lämpligt hjälpmedel ska ske så långt det är möjligt i samråd med brukare.

Vilket ansvar har förskrivaren

  • Huvudmännens målsättning är att alla som förskriver hjälpmedel ska genomgå utbildningarna Förskrivningsprocessen och webSesam.
  • Förskrivning av lämpligt hjälpmedel ska ske så långt det är möjligt i samråd med brukare.

Förskrivaren ska:

  • Följa det som anges i Regelverk för hjälpmedelsförskrivning, hjälpmedelspolicyn, grundläggande förutsättningar, samt övriga lokala riktlinjer eller rutiner som utfärdats av hjälpmedelsverksamheterna
  • Följa det som anges under Utbildning/aktiviteter; Förskrivningsprocessen.
  • Ansvara för att brukaren och/eller närstående informeras om sitt ansvar samt de lånevillkor och låneförbindelser som gäller för respektive hjälpmedel
  • Tillsammans med sin arbetsledning ansvara för att skaffa nödvändig kunskap för att klara sina uppgifter som förskrivare och delta i de obligatoriska förskrivarutbildningar som landstinget erbjuder

Konsumentprodukter

Medicintekniska produkter

Uppdaterat: 3 oktober 2022
ZJKZ