Regelverk för hjälpmedelförsörjning Region Sörmland

Vad är Hjälpmedelscentralens uppdrag?

Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla hjälpmedel för brukare i länet inom ramarna för ekonomiska och politiska beslut, utgöra resurscenter och expertorgan samt ansvara för utbildning och information i hjälpmedelsfrågor.

Hjälpmedelscentralen ansvarar också för:

 • Att följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt fortlöpande bevaka policyfrågor
 • Att kvalitetssäkra hjälpmedelsförsörjningen
 • Upphandling och inköp av hjälpmedel
 • Återtagning och rekonditionering
 • Förrådshållning och distribution
 • Konsultation, service och underhåll
 • Anpassning av hjälpmedel efter individuella behov
 • Stöd till förskrivare vid förskrivning av hjälpmedel
 • Ansvara för information och utbildningar inom hjälpmedelsområdet
 • Samråd med brukarorganisationer
 • Verksamheten drivs kostnadseffektivt och har en enhetlig prissättning gentemot huvudmännen baserad på självkostnad.

Regelverk och kriterier runt beviljande av hjälpmedel

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)

En gemensam nämnd finns efter överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och länets nio kommuner. Den gemensamma nämnden ska trygga en god, effektiv och lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i länet.
Här kan du läsa mer om den gemensamma nämnden.

Beredningsgruppen för medicintekniska hjälpmedel

Beredningsgruppen för medicintekniska hjälpmedel är ett beredande forum för den gemensamma nämnden mellan länets nio kommuner och landstinget, med landstinget som värdkommun. Här kan du läsa mer om beredningsgruppen och ta del av minnesanteckningar. Här kan du läsa mer om beredningsgruppen och ta del av minnesanteckningar.

Sortimentsgrupper

Hjälpmedelscentralen har sortimentsgrupper för respektive hjälpmedelsområde. Syftet med arbete i sortimentsgrupper är att säkerställa ett ändamålsenligt sortiment av rätt kvalitet för länets invånare utifrån gällande lagar, föreskrifter,vård intentioner samt givna ekonomiska ramar. Här kan du läsa mer om sortimentsgruppernas arbete. Här kan du läsa mer om sortimentsgruppernas arbete.

Förskrivning av hjälpmedel utanför sortiment/regelverk

Befintligt sortiment ska alltid prövas i första hand.

Om behov finns att förskriva hjälpmedel utanför sortiment och/eller regelverk ska särskild ansökan göras och godkännas av kostnadsansvarig hos respektive huvudman. Förutsättningarna för att en särskild ansökan skall behandlas är:

1.        Att det tänkta hjälpmedlet är CE-märkt och finns tillgängligt på den svenska marknaden.

2.      Att det finns en förskrivare i länet som kan förskriva och ansvara för förskrivningen.

Förskrivaren kontaktar hjälpmedelskonsulent för diskussion om
alternativa hjälpmedel. Förskrivaren skriver särskild ansökan, se blankett Särskild ansökan. Ifylld blankett särskild ansökan skickas till Hjälpmedelskonsulent som gör ett yttrande och vidarebefordrar ansökan till kostnadsansvarig.

Både Landstinget och Sörmlands kommuner har samrådsgrupper som består av kostnadsansvariga där dessa ärenden föredras.
Handläggningsordning hjälpmedel utanför sortiment
Ordnat införande flödesschema
Ordnat införande

Dubbelförskrivning

Grundprincipen är att brukaren normalt får förskrivet en uppsättning av ett hjälpmedel.

Med dubbelförskrivning menas här att brukaren har behov av två funktionellt lika hjälpmedel med samma användningsområde.

I kriterierna anges när dubbelförskrivning är möjlig att göra. Finns behov av dubbelförskrivning utöver vad som angetts där ska särskild ansökan göras till respektive huvudman.

Hjälpmedel för barn

Hjälpmedel ska vara en integrerad del i habilitering/rehabilitering av barn och ungdom med funktionshinder. Grundinställningen är att tillgodose det funktionshindrade barnets behov på sådant sätt att barnet kan genomföra de aktiviteter ett icke funktionshindrat barn utför. Detta för att barnen ska kunna utvecklas så normalt som möjligt.

Vid förskrivning till barn kan dubbelförskrivning vara aktuell, vid speciell teknisk utrusning, för stora och tunga hjälpmedel då det kan vara orealistiskt att regelbundet transportera dessa mellan t ex hemmet och skola.

Vid trippelförskrivning ska särskild ansökan skrivas i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Hjälpmedel för fritid och fritidsboende

Hjälpmedel för fritid och  fritidsboende  kan inte förskrivas i Sörmland. Förskrivna hjälpmedel för ordinarie boende kan användas.

Hjälpmedel till föräldrar med funktionshinder

Barnhjälpmedel som finns i Hjälpmedelscentralens sortiment kan förskrivas till föräldrar med funktionshinder. Hjälpmedel som kan bli aktuella är t ex, barnstol på hjul, höj- och sänkbar säng. Vid förskrivning kontakta hjälpmedelskonsulent.

Hjälpmedel till brukare ej skrivna i Sörmland

Brukare från andra länder

Här kan du ta del av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skrift om Vård av personer från andra länder. Den inbegriper även hjälpmedelsförskrivning.

Vård av personer från andra länder

Vid förskrivning använder ni HMC´s blankett för förskrivning. Ni bifogar kopia på personens EU kort fram och baksida. Har inte personen EU kort skall personens fullständiga adress framgå så att vi kan fakturera för hjälpmedlet. Personen får sedan lösa det med sitt försäkringsbolag.

Utländsk medborgare stadigvarande bosatt i Sverige

Utländska medborgare som stadigvarande är bosatta i Sverige förskrivs hjälpmedel enligt de regler som gäller för svenska medborgare som bor här i landet. Stadigvarande bosättning bör normalt anses föreligga om en utländsk medborgare har uppehållstillstånd som ligger till grund för folkbokföring.

Utomlänsförskrivning

Ett hemlandsting ersätter ett vårdlandsting som förskriver och utlämnar hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. De hjälpmedel som fordrar avancerad service och underhåll ska förskrivas av hemlands-tinget. Detta gäller även de hjälpmedel som kräver installation, som måste anpassas med hänsyn till berörd persons bostadsförhållanden eller vardagliga miljö i övrigt. I de fall hjälpmedel, inklusive tillbehör, till en utomlänspatient beräknas överstiga 10 000 kr ska förskrivningen ske i samråd med hemlandstinget. Oavsett värdet på hjälpmedel ägs de av hemlandstinget.

Här kan du läsa riksavtalet för utomlänsvård. 

Asylsökande

Hjälpmedel åt asylsökande bekostas av landstinget oavsett grundansvar.

Som kund anges 18007-1807 Flyktingmottagning.

Den asylsökande ska kunna uppvisa ett tillfälligt giltigt ID-kort, LMA-kort för att få subventionerad vård.

 • Asylsökande barn förskrivs hjälpmedel enligt de regler som gäller för barn med svenskt medborgarskap.
 • Asylsökande som fyllt 18 år kan endast förskrivas hjälpmedel där behovet inte kan anstå utan måste ske omedelbart.

Personer som ej beviljats asyl (gömda flyktingar). Observera dock att för en asylsökande föreligger alltid risken om utvisning. Vid eventuell utvisning skall förskrivna hjälpmedel återlämnas.

Flytt till länet

Varje län varifrån brukaren kommer måste initierar förfrågan om HMC vill överta tidigare förskrivna hjälpmedel. Skriftligt underlag från berört län, vilka hjälpmedel det gäller, vilka kostnader, inköpsår skickas till HMC Eskilstuna för handläggning.

Förskrivare kontaktas av HMC för fortsatt handläggning om övertagande eller ej:

 • Om hjälpmedlet är relevant för brukaren i nuvarande miljö och om det är i funktionsdugligt skick
 • Förse brukare med hjälpmedel inom vårt sortiment som kan ersätta dessa
 • Informera om det hjälpmedelsutbud/regler som gäller för Sörmland.

HMC kan hjälpa till med hämtning av ej övertagna hjälpmedel som ska returneras till berört län. Berört län står för returkostnaden. HMC registrerar övertagna hjälpmedel på brukaren.

Flytt från länet

Hjälpmedel är ett lån och ska i möjligaste mån återlämnas till HMC vid flytt från länet. Brukaren ska ej bli drabbad vid flytt genom att vara utan hjälpmedel för de dagliga aktiviteterna.

Får Du som förskrivare kännedom om flytt till annat län så kontakta HMC som åtar sig att förmedla kostnadsuppgifter till berört län.

HMC får varje månad rapporter om utflyttade och hanterar detta så att inte Sörmlandskommuner/landsting ska fortsätta debiteras kostnader.

Det är viktigt att övertagande län (HMC) får kännedom om att brukaren flyttar in till länet för att kunna uppfylla säkerhetskrav, service mm på medtagande hjälpmedel

Brukaren bekostar själv flyttning av överenskomna hjälpmedlen till nya bostadsorten.

Fritt val av hjälpmedel

Landstinget Sörmland och några av länets kommuner har beslutat att utöver de hjälpmedel som erbjuds från Hjälpmedelscentralen eller Synmottagningen, ska länets brukare också få möjlighet att välja hjälpmedel själva i Fritt val.

Det innebär att brukare med medicinska behov av hjälpmedel, som vill och kan, kan välja att köpa sitt hjälpmedel med hjälp av en rekvisition istället för att låna det från Hjälpmedelscentralen.
Ordinarie regelverk gäller vid förskrivning av fritt val av hjälpmedel.

Rekvisition för hjälpmedel kan du se här

Fritt val gäller rörelsetekniska hjälpmedel, hjälpmedel för kommunikation och kognition samt hjälpmedel vid synskada.

Här kan du se vilka hjälpmedel som kan väljas som Fritt val och vilka hjälpmedel som har servicekonto

Här kan du se vilka hjälpmedel som inte omfattas av Fritt

Fritt val gäller landstingsbetalda hjälpmedel för brukare i hela Sörmland. Det gäller också hjälpmedel med kommunalt betalningsansvar till brukare från Eskilstuna, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Flen.

Vingåker har valt att avstå från deltagande i Fritt val.
För dig som förskrivare finns det mer information om vad Fritt val innebär:
Framtidens roll som förskrivare
Förskrivarens ansvar och tillvägagångssätt
Förskrivarens juridiska ansvar kontra brukarens ansvar

Överklagan

Det finns ingen formell överklagningsrätt vid avslag på ansökt hjälpmedel. Om en brukare inte är nöjd med besked som lämnats av berörd förskrivare eller beslutande instans ska detta skriftligt framföras till berörd verksamhetschef.

Uppdaterat: 1 mars 2019
F6W1