Riktlinjer för hjälpmedelförsörjning Region Sörmland

Vad är Hjälpmedelscentralens uppdrag?

Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla hjälpmedel för brukare i länet inom ramarna för ekonomiska och politiska beslut, utgöra resurscenter och expertorgan samt ansvara för utbildning och information i hjälpmedelsfrågor.

Hjälpmedelscentralen ansvarar också för:

 • Att följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt fortlöpande bevaka policyfrågor
 • Att kvalitetssäkra hjälpmedelsförsörjningen
 • Upphandling och inköp av hjälpmedel
 • Återtagning och rekonditionering
 • Förrådshållning och distribution
 • Konsultation, service och underhåll
 • Anpassning av hjälpmedel efter individuella behov
 • Stöd till förskrivare vid förskrivning av hjälpmedel
 • Ansvara för information och utbildningar inom hjälpmedelsområdet
 • Samråd med brukarorganisationer
 • Verksamheten drivs kostnadseffektivt och har en enhetlig prissättning gentemot huvudmännen baserad på självkostnad.
 • Regelverk och kriterier runt beviljande av hjälpmedel

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)

En gemensam nämnd finns efter överenskommelse mellan Region Sörmland och länets nio kommuner. Den gemensamma nämnden ska trygga en god, effektiv och lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i länet.

Beredningsgruppen för medicintekniska hjälpmedel

Beredningsgruppen för medicintekniska hjälpmedel är ett beredande forum för den gemensamma nämnden mellan regionens nio kommuner och regionen, med regionen som värdkommun. Här kan du läsa mer om beredningsgruppen och ta del av minnesanteckningar.

Sortimentsgrupper

Hjälpmedelscentralen har sortimentsgrupper för respektive hjälpmedelsområde. Syftet med arbete i sortimentsgrupper är att säkerställa ett ändamålsenligt sortiment av rätt kvalitet för länets invånare utifrån gällande lagar, föreskrifter,vård intentioner samt givna ekonomiska ramar. Här kan du läsa mer om sortimentsgruppernas arbete. Här kan du läsa mer om sortimentsgruppernas arbete.

Förskrivning av hjälpmedel utanför sortiment/regelverk

Befintligt sortiment ska alltid prövas i första hand.

Om behov finns att förskriva hjälpmedel utanför sortiment och/eller regelverk ska särskild ansökan göras och godkännas av kostnadsansvarig hos respektive huvudman. Förutsättningarna för att en särskild ansökan skall behandlas är:

 1. Att det tänkta hjälpmedlet är CE-märkt och finns tillgängligt på den svenska marknaden.
 2. Att det finns en förskrivare i länet som kan förskriva och ansvara för förskrivningen.

Förskrivaren kontaktar hjälpmedelskonsulent för diskussion om
alternativa hjälpmedel. Förskrivaren skriver särskild ansökan, se blankett Särskild ansökan. Ifylld blankett särskild ansökan skickas till Hjälpmedelskonsulent som gör ett yttrande och vidarebefordrar ansökan till kostnadsansvarig.

Både Regionen och Sörmlands kommuner har samrådsgrupper som består av kostnadsansvariga där dessa ärenden föredras.

Dubbelförskrivning

Grundprincipen är att brukaren normalt får förskrivet en uppsättning av ett hjälpmedel.

Med dubbelförskrivning menas här att brukaren har behov av två funktionellt lika hjälpmedel med samma användningsområde.

I kriterierna anges när dubbelförskrivning är möjlig att göra. Finns behov av dubbelförskrivning utöver vad som angetts där ska särskild ansökan göras till respektive huvudman.

Hjälpmedel för barn

Hjälpmedel ska vara en integrerad del i habilitering/rehabilitering av barn och ungdom med funktionshinder. Grundinställningen är att tillgodose det funktionshindrade barnets behov på sådant sätt att barnet kan genomföra de aktiviteter ett icke funktionshindrat barn utför. Detta för att barnen ska kunna utvecklas så normalt som möjligt.

Vid förskrivning till barn kan dubbelförskrivning vara aktuell, vid speciell teknisk utrusning, för stora och tunga hjälpmedel då det kan vara orealistiskt att regelbundet transportera dessa mellan t ex hemmet och skola.

Vid trippelförskrivning ska särskild ansökan skrivas i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Hjälpmedel för fritid och fritidsboende

Hjälpmedel för fritid och  fritidsboende  kan inte förskrivas i Sörmland. Förskrivna hjälpmedel för ordinarie boende kan användas.

Hjälpmedel till föräldrar med funktionshinder

Barnhjälpmedel som finns i Hjälpmedelscentralens sortiment kan förskrivas till föräldrar med funktionshinder. Hjälpmedel som kan bli aktuella är t ex, barnstol på hjul, höj- och sänkbar säng. Vid förskrivning kontakta hjälpmedelskonsulent.

Hjälpmedel till brukare ej skrivna i Sörmland

Brukare från andra länder

Här kan du ta del av Sveriges Kommuner och Regioner(SKR) skrift om Vård av personer från andra länder. Den inbegriper även hjälpmedelsförskrivning.

Vid förskrivning använder ni HMC´s blankett för förskrivning. Ni bifogar kopia på personens EU kort fram och baksida. Har inte personen EU kort skall personens fullständiga adress framgå så att vi kan fakturera för hjälpmedlet. Personen får sedan lösa det med sitt försäkringsbolag.

Utländsk medborgare stadigvarande bosatt i Sverige

Utländska medborgare som stadigvarande är bosatta i Sverige förskrivs hjälpmedel enligt de regler som gäller för svenska medborgare som bor här i landet. Stadigvarande bosättning bör normalt anses föreligga om en utländsk medborgare har uppehållstillstånd som ligger till grund för folkbokföring.

Utomlänsförskrivning

Ett hemlandsting ersätter ett vårdlandsting som förskriver och utlämnar hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. De hjälpmedel som fordrar avancerad service och underhåll ska förskrivas av hemlands-tinget. Detta gäller även de hjälpmedel som kräver installation, som måste anpassas med hänsyn till berörd persons bostadsförhållanden eller vardagliga miljö i övrigt. I de fall hjälpmedel, inklusive tillbehör, till en utomlänspatient beräknas överstiga 10 000 kr ska förskrivningen ske i samråd med hemlandstinget. Oavsett värdet på hjälpmedel ägs de av hemlandstinget.

Asylsökande, papperslösa och gömda

Asylsökande, papperslösa och gömda personer som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland har rätt till hjälpmedel som alla andra i Regionen.
För mer information se Avgiftshandboken, avsnittet om vård till asylsökande och papperslösa.

Flytt till länet

Varje län varifrån brukaren kommer måste initierar förfrågan om HMC vill överta tidigare förskrivna hjälpmedel. Skriftligt underlag från berört län, vilka hjälpmedel det gäller, vilka kostnader, inköpsår skickas till HMC Eskilstuna för handläggning.

Förskrivare kontaktas av HMC för fortsatt handläggning om övertagande eller ej:

 • Om hjälpmedlet är relevant för brukaren i nuvarande miljö och om det är i funktionsdugligt skick
 • Förse brukare med hjälpmedel inom vårt sortiment som kan ersätta dessa
 • Informera om det hjälpmedelsutbud/regler som gäller för Sörmland.

HMC kan hjälpa till med hämtning av ej övertagna hjälpmedel som ska returneras till berört län. Berört län står för returkostnaden. HMC registrerar övertagna hjälpmedel på brukaren.

Flytt från länet

Hjälpmedel är ett lån och ska i möjligaste mån återlämnas till HMC vid flytt från länet. Brukaren ska ej bli drabbad vid flytt genom att vara utan hjälpmedel för de dagliga aktiviteterna.

Får Du som förskrivare kännedom om flytt till annat län så kontakta HMC som åtar sig att förmedla kostnadsuppgifter till berört län.

HMC får varje månad rapporter om utflyttade och hanterar detta så att inte Sörmlandskommuner/landsting ska fortsätta debiteras kostnader.

Det är viktigt att övertagande län (HMC) får kännedom om att brukaren flyttar in till länet för att kunna uppfylla säkerhetskrav, service mm på medtagande hjälpmedel

Brukaren bekostar själv flyttning av överenskomna hjälpmedlen till nya bostadsorten.

Fritt val av hjälpmedel

Fritt Val av hjälpmedel upphörde 31 dec. 2019

 • I enlighet med beslut, som fattats av Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård den 13 september 2019, har Fritt Val av hjälpmedel avslutats i samband med årsskiftet 2019/2020.


7 skäl till att Fritt Val av hjälpmedel avslutas.
Syftet med Fritt Val har ej nåtts

 • I gjorda utvärderingar, både från Socialstyrelsen (S2014/8959/FST) och Hjälpmedelsutredningen (SOU 2017:43) har konstaterats att syftet med Fritt Val (ökad delaktighet) ej uppnåtts.

Avsaknad av erfarenhet och kunskap om hjälpmedlet

 • Då Fritt Val är hjälpmedel utanför HMCs upphandlade sortiment saknas ofta teknikerkunskap runt hjälpmedlet. HMC har heller inget ansvar för att laga eller serva hjälpmedlet, vilket gör det svårt för brukaren att veta vart hen skall vända sig vid problem.

Långa ledtider för leverans av reservdelar och komponenter

 • Vid de tillfällen som HMC ändå involveras i service eller reparation är ledtiderna för leverans av komponenter och reservdelar långa, vilket drabbar brukaren.

Patientsäkerheten

 • Inga krav finns att ett hjälpmedel som köps via Fritt Val skall vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet. Konsumentköplagen tillämpas vilket ger ett svagare konsumenträttsligt skydd. Hälso-och sjukvårdens ansvar för patientsäkerheten är därför oklar.

Osäkerhet runt ansvarsfrågor

 • Förskrivare i allmänhet är mycket återhållsamma med information om fritt val av hjälpmedel. Det finns en osäkerhet kring fritt val-processen och förskrivarens ansvar. Förskrivare tycker att det är svårt att bedöma personens förmåga till egenvård. Risk finns att man köper ett hjälpmedel som inte är patientsäkert.

Återanvändning kan ej ske

 • Vid Fritt Val äger brukaren sitt hjälpmedel. Brukaren är sålunda fri att sälja hjälpmedlet om hen så önskar. Vid en förskrivning av ett hjälpmedel ur ordinarie sortiment är hjälpmedlet ett lån och kan, då det kommer i retur, rekonditioneras och användas igen.

Högre kostnader för huvudman

 • Då upphandlingar leder till förmånligare priser än enskilda privatköp, är rekvisitionsbeloppet beräknat till en högre summa än motsvarande hjälpmedel i ordinarie sortiment för att brukaren skall kunna erhålla en likvärdig produkt. En merkostnad som drabbar huvudman.

Frågor och svar runt avvecklingen av Fritt Val

 • F: Avslutar HMC möjligheten att få service på hjälpmedel förskrivna på Fritt Val vid årsskiftet?
 • S: Nej, de Fritt-Val-hjälpmedel som är förskrivna kan vi även fortsättningsvis hjälpa till att ge service på. Finns pengar kvar på servicekontot, kan dessa användas. Annars kommer vi att debitera ordinarie timkostnad samt reservdelskostnad.

 

 • F: Vad gäller rörande servicekontot som erhölls vid förskrivningen av hjälpmedlet?
 • S: Servicekontot kan utnyttjas som tidigare även efter den 31 december. Det är möjligheten att få hjälpmedel förskrivna på Fritt Val som försvinner.

Frågor gällande Servicekonto, kontakta Hjälpmedelscentralens Kundtjänst 0771-405 406


Uppdaterat: 17 mars 2023
58ZT