Beredningsgrupp för hjälpmedel Region Sörmland

Beredningsgruppen för hjälpmedel är ett beredande forum för den Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV). Beredningsgruppen är också ett viktigt forum för dialog på tjänstemannanivå mellan hjälpmedelscentralen som leverantör, och tjänstemän inom regionen respektive länets kommuner som köpare av hjälpmedel.

Beredningsgruppens representanter utses av respektive huvudman och företräder kostnadsansvariga i regionen respektive länets kommuner. Deltagare från kostnadsansvariga huvudmän förutsätts ha mandat att företräda sin huvudman.

Deltagare i Beredningsgruppen fördelas enligt följande:

För köpare:

  • En representant per kommun
  • För regionen: tre representanter från Hälso- och sjukvården. Fördelade per sjukvård och primärvård.

För Hjälpmedelscentralen:

  • Verksamhetschef (föredragande)
  • Sektionschef konsulenter
  • Ekonom
  • Sektionschef administration

Deltagare i Beredningsgruppen 

Beredningsgruppen sammanträder minst sex gånger per år.

 

Mötestider 2020

2021-08-24
2021-09-21
2021-11-02
2021-12-07

Beredningsgruppen behandlar och beslutar enligt delegation från NSV i ekonomiska ärenden och driftärenden, samt är beredande organ i ärenden till nämnden.

Minnesanteckningar

Ärendegång vid ändring i sortiment eller regelverk

Sortimentsansvarig konsulent lämnar förslag på förändring till beredningsgruppen för beslut gällande: 

  • Produkt som blir utgående eller utgår ur sortiment
  • Ersättning av befintligt hjälpmedel då det inte handlar om upphandling
  • Införande av nytt hjälpmedel/ ny produktgrupp
  • Betydande ändringar i regelverk

Förslag på förändring ska kompletteras med ekonomiska konsekvenser.

Svar från samtliga deltagare i beredningsgruppen inväntas.

Inkommer invändningar från deltagare i beredningsgruppen får föreslagen förändring vänta tills ärendet tagits upp på nästa beredningsgrupp alternativt Hjälpmedelsnämnden för beslut. Inkommer inget svar inom 3 veckor, tas det som ett godkännande.

Vid godkännande från beredningsgruppen verkställer HMC förändringen.

HMC ansvarar för att informera förskrivare och övriga kunder om beslutad förändring av sortiment och regelverk.

Uppdaterat: 4 oktober 2021
K5XW