Boendeformer Region Sörmland

De boendeformer som används i hjälpmedelssammanhang är ordinärt boende, särskilda boendeformer och fritidsboende.

Ordinärt boende

Ordinärt boende är där personen är folkbokförd. Seniorboende, över 65 år och trygghetsboende över 70 år.   Kortidsvistelse, kan beviljas som stöd vid sviktande hälsotillstånd efter sjukhusvistelse, eller som tillfällig avlastning i omvårdnadsarbete för anhörig. Växelvård, växelvis vistelse mellan den egna bostaden och kortidsenhet.

Särskilda boendeformer

Med särskilda boendeformer avses boenden med särskilt boendebeslut, inom vård- och omsorgsboende för personer med stort omvårdnadsbehov eller demenssjukdom samt boende inom LSS och socialpsykiatri.

Fritidsboende

Med fritidsboende avses boende eller vistelse på adress där personen inte är folkbokförd, till exempel sommarstuga eller utlandsvistelse. Brukaren bekostar själv transport av de förskrivna hjälpmedlen mellan folkbokföringsadress och fritidsboende.

Uppdaterat: 2 juli 2021
BW56