Lokal samverkansgrupp Uppföljning och analys

Sveriges regioner bygger tillsammans ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla och sprida den bästa kunskapen, med målet att den ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Lokal samverkansgrupp samordnar arbetet inom området Uppföljning och analys.

För närvarande är denna grupp vilande.

Deltagarförteckning

Minnesanteckningar

Uppdaterat: 19 januari 2022
XDD8