Asyl och flyktingfrågor

För att mötet med människor från andra länder i en redan utsatt situation ska bli så bra som möjligt krävs att kommunikationen och kontakten fungerar väl. Flera verksamheter behöver ofta samverka.

Regionen och  kommunerna i Sörmland har tillsammans tagit fram en överenskommelse för att underlätta mottagandet av asylsökande m. fl. Genom information, råd samt tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionen är förhoppningen att kunna underlätta för medarbetarna så att vi tillsammans kan hjälpa dem vi är till för. Respektive kommun kan tillsammans med regionens verksamheter lokalt hitta lösningar hur arbetet görs på bästa sätt utifrån behov, med överenskommelsen som grund.

Länsgemensam överesnkommelse Hälso- och sjukvård asylsökande m.fl - Barn och Unga

Hälsoundersökning i anslutning till att barn och unga personer 18–20 år placeras för vård utanför det egna hemmet


I de fall
hemsjukvård är aktuellt sker en dialog mellan aktuell klinik, vårdcentral och berörd kommun

Mer kunskap och information kan du få av Asyl och migranthälsa Sörmland

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 3 januari 2020
VSXC