Barn och unga

Ett av närvårdens arbetsområden är samverkan kring barn och unga. Här samverkar hälso- och sjukvården i form av barn - och ungdomskliniken, habiliteringen, barn och ungdomspsykiatrin (BUP), barnhälsovården och vårdcentralerna. Från kommunerna deltar socialtjänsten och förskola eller skola.

Vi har alla en skyldighet att se varje barn och utgå från varje barns behov. Varje verksamhet ska tydliggöra hur gör vi för att säkerställa barns rättigheter 

Hitta på sidan (genväg till underrubrikerna)

Psykisk hälsa hos barn och unga

Barnhälsovården i Sörmland

Barnhälsovården (BHV) har ett förebyggande och hälsofrämjande uppdrag. Enheten är konsult- och remissinstans för länets barnavårdscentraler (BVC), med målgruppen barn 0-6 år och deras föräldrar. Barnhälsovården i Sörmland (ny sida)

Barn som närstående (ny sida) Alla patientnära verksamheter ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd när en närstående har en allvarlig sjukdom eller avlider. Lagen ställer sedan 2010 krav på att vården utvecklar ett mer familjeorienterat arbetssätt. Syftet är att stärka barnets rätt till delaktighet och förebygga ohälsa hos barn och unga senare i livet.
Det är barnet och dess vårdnadshavare som har tolkningsföreträde om vem som för dem räknas som närstående.

Familjecentraler

Familjecentraler finns för närvarande i Eskilstuna, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Vingåker,Gnesta, Flen och Katrineholm. Familjecentralerna vilar på fyra ben

Mödrahälsovård
Barnhälsovård
Socialtjänst
Öppen förskola

Samordnad individuell plan -SIP

En samordnad planering kan och ska alla yrkeskategorier och verksamheter erbjuda när personen själv, eller närstående önskar en SIP. Men också när du som medarbetare ser att det finns behov av att flera verksamheter pratar i hop sig med barnet och vårdnadshavare för att det ska bli bättre för barnet. 

Mycket material, rutiner och riktlinjer är gemensamma för barn pch vuxna Materialet som rör bl. a SIP och Prator- vårat samverkanssystem finns under fliken Informationsöverföring i vänstermarginalen 

Barnahus

Barnahusverksamheten är ett forum för de berörda myndigheterna, att inom sina respektive ansvarsområden ge barn bästa möjliga hjälp inom det medicinska, psykosociala och juridiska området.
Syftet med verksamheten Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer. Detta är en samverkan mellan Region Sörmland,  länets kommuner, Polisen och Åklagarkamrarna.

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningar finns i länets nio kommuner och ska verka för en god fysisk, psykisk och social hälsa i den unga befolkningen. I arbetet deltar regionens kvinnoklinker. Ungdomsmottagningarna ska förebygga, diagnosticera, bedöma och behandla ohälsa relaterat till sexualitet och samlevnad i målgruppen.

 

Överenskommelser vid behov av insatser från flera verksamheter 

Utifrån ovanstående dokumnet har en kompletterande bilags utformats när det gäller förskola och Regionen (tidigare Landstinget), se nedan

  1. Rutin för BVC vid hälsoundersökning i anslutning till att barn  (0-6år) placeras för vård utanför det egna hemmet (pdf)
  2. Rutin för hälsoundersökning i anslutning till att barn och unga (6-20 år)placeras för vård utanför det egna hemmet (pdf)

Samverkan utveckling föräldraskap

 

Vardagsnära insatser i tydlig samverkan (VITS)

I VITS- arbetet ingår skola, förskola, socialtjäns, barn - och ungdomspsykiatri och habiliteringen. De lokala avtalen hittar du genom att klicka på respektive kommun. I Eskilstuna finns en samverkan kring barn och unga med behov av komplexa insatser under namnet ESKIL.

Samordnad indivisuell plan -SIP

Här kommer inom kort mer information och kunskapsmaterial gällande SIP för barn och unga. Har du tips om bra material som kan vara bra för fler att känna till och kunna använda mejla marie.hakansson@regionsormland.se 

Övrigt

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 22 april 2024
KFRG