Barn och unga

Ett av närvårdens arbetsområden är samverkan kring barn och unga. Här samverkar hälso- och sjukvården i form av barn - och ungdomskliniken, habiliteringen, barn och ungdomspsykiatrin (BUP), barnhälsovården och vårdcentralerna. Från kommunerna deltar socialtjänsten och förskola eller skola.

Hitta på sidan (genväg till underrubrikerna)

Psykisk hälsa hos barn och unga

Samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider 0-12 år (länk till uppdrag psykisk hälsa Stödlistan barn 0-12 år)

Samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider 12-25 år (länk till uppdrag psykisk hälsa Stödlitan ungdom 12-25 år)

Webbutbildningar Psykisk hälsa hos barn och unga (länk till ny sida)

Samordnad individuell plan -SIP

En samordnad planering kan och ska alla yrkeskategorier och verksamheter erbjuda när personen själv, eller närstående önskar en SIP. Men också när du som medarbetare ser att det finns behov av att flera verksamheter pratar i hop sig med barnet och vårdnadshavare för att det ska bli bättre för barnet. 

 En riktlinje om gemensam samordnad planering (pdf)

Mycket material, rutiner och riktlinjer är gemensamma för barn pch vuxna Materialet som rör bl. a SIP och Prator- vårat samverkanssystem finns under fliken Informationsöverföring i vänstermarginalen 

Barnahus

Barnahusverksamheten är ett forum för de berörda myndigheterna, att inom sina respektive ansvarsområden ge barn bästa möjliga hjälp inom det medicinska, psykosociala och juridiska området.
Syftet med verksamheten Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer. Detta är en samverkan mellan Region Sörmland,  länets kommuner, Polisen och Åklagarkamrarna.

Familjecentraler

Familjecentraler finns för närvarande i Eskilstuna, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Vingåker,Gnesta, Flen och Katrineholm. Familjecentralerna vilar på fyra ben

  • Mödrahälsovård
  • Barnhälsovård
  • Socialtjänst
  • Öppen förskola

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningar finns i länets nio kommuner och ska verka för en god fysisk, psykisk och social hälsa i den unga befolkningen. I arbetet deltar regionens kvinnoklinker. Ungdomsmottagningarna ska förebygga, diagnosticera, bedöma och behandla ohälsa relaterat till sexualitet och samlevnad i målgruppen.

 

Överenskommelser vid behov av insatser från flera verksamheter 

Utifrån ovanstående dokumnet har en kompletterande bilags utformats när det gäller förskola och Regionen (tidigare Landstinget), se nedan

Samverkan utveckling föräldraskap

Region Sörmland och kommunerna Flen, Katrineholm, Vingåker, Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa har ingått en överenskommelse. Den syftar till att;

  1. barn vars föräldrar har kognitiva svårigheter får förutsättningar för en god hälsa och utveckling.
  2. föräldrar med kognitiva svårigheter ska få kvalificerat stöd i föräldraskapet

Vardagsnära insatser i tydlig samverkan (VITS)

I VITS- arbetet ingår skola, förskola, socialtjäns, barn - och ungdomspsykiatri och habiliteringen. De lokala avtalen hittar du genom att klicka på respektive kommun.

I Eskilstuna finns en samverkan kring barn och unga med behov av komplexa insatser under namnet ESKIL.

Samordnad indivisuell plan -SIP

Här kommer inom kort mer information och kunskapsmaterial gällande SIP för barn och unga. Har du tips om bra material som kan vara bra för fler att känna till och kunna använda mejla Skyddad adress 

Övrigt

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 9 mars 2022
XT26