Informationsöverföring och samordnad planering

Flera överenskommelser, riktlinjer och system finns för att stödja samverkan och underlätta informationsöverföring. Målet måste alltid vara god och säker vård för varje individ utifrån behov. -"Rätt från mig blir lätt för dig"

Hitta på sidan (genväg till underrubrikerna)

Trygg hemgång och effektiv samverkan

Utskrivningsklara patienter ska snabbt komma hem från sjukhuset och känna sig trygga med att de får vård på rätt nivå. Det är målet med överenskommelsen och de nya riktlinjerna för utskrivning som Landstinget Sörmland och länets nio kommuner enats om och som gäller från 1 januari 2018.

Patientinformation
För att informera patient och närstående om processen är det viktigt att informtionen påbörjas redan i samband med inskrivning på vårdavdelningen. Skriftlig information ges med hjälp av informationsfoldrar. Foldern finns i två versioner utifrån att processen, vårdkontakter mm skiljer sig något och förhoppningen är att kunna ge varje patient en så tydlig beskrivning som möjligt.

Beställning av folder

Respektive enhet på sjukhusen beställer patientinformationen genom att mejla till Skyddad adress I beställningen måste du ange

  1. Ansvarig och kostnadsställe
  2. Antal foldrar
  3. Folderns namn; Trygg hemgång, somatik eller Trygg hemgång, psykiatri

Prator - IT-stöd för samordnad planering

Prator fungerar som meddelandehanterare mellan slutenvården, vårdcentralen, psykiatrisk öppenvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Systemet stödjer riktlinjerna för "Trygg hemgång och effektiv samverkan vid utskrivning från slutenvård".

Prator innehåller ett antal fasta meddelanden, som skickas mellan de olika aktörerna i samband med in- och utskrivning från sluten vård.

Prator stödjer även processen att ta fram en samordnad individuell plan (SIP). Alla parter ska använda systemet för att överföra information, delta i upprättandet och dokumentation av SIP.

Hösten 2019 kommer Sörmland byta till en ny version av Prator, Prator 6. Mer information om vilka förändringar detta innebär för användarna kommer.

Instruktionsfilmer

Samordnad individuell plan - SIP

Instruktionsfilm om samordnad individuell plan (Youtubefilm - Öppnas i nytt fönster)

Upprätta en SIP i Prator 

Instruktionsfilm om att upprätta en SIP i Prator (Youtubefilm - Öppnas i nytt fönster)

Samverkan vid utskrivning - SVU

Instruktionsfilm om SVU  (Youtubefilm - Öppnas i nytt fönster)

Regionen är central systemförvaltare. Respektive huvudman har en utsedd lokal systemförvaltare som ansvarar för information och utbildning av medarbetare inom den egna verksamheten. Om du har några frågor kontakta din lokala systemförvaltare.

Samordnad individuell planering (SIP) 

Individer som har flera kontakter med hälso- och sjukvården, socialtjänsten och eller skolan m. fl., har rätt att få hjälp med samordning av insatserna. För att underlätta samarbetet har länets kommuner och landsting tagit fram en överenskommelse.

Överenskommelsen gäller hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola samt samordning av insatser för habilitering och rehabilitering.
SIP utförs i de allra flesta fall i Prator. Pappersdokument används bara när individen har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer.

När flera verksamheter ska kallas till ett SIP-möte ska samtliga enheter i region och kommun kallas via Prator, övriga får kallas via nedanstående brev eller telefonsamtal. Dokumentationen sker i Prator och den SIP som dokumenteras i Prator skrivs ut och skickas till berörd person och de verksamheter som inte har Prator.

SIP-paket, material som kan vara till hjälp under hela processen

Nedanstående material är framtaget efter önskemål från medarbetare i olika verksamheter.Revidering kommer att ske i mars. Mejla dina synpunkter till Skyddad adress så tas de med vid revideringen.

Låt brukare/patient och närstående utvärdera SIP-mötet. Som medarbetare kan du enkelt låna ut din platta eller dator när SIP-mötet är avlutat. Gå in på SIP-kollen och låt personen svara på några snabba frågor, helt anonymt.

Här kan även verksamhen ta ut rapporter och på så vis hitta föbättringsområden och öka kvalitén på mötena.

SKILS- Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan

OBS! Nu är beslutsunderlaget reviderat. Du skriver ut blanketten i färg, dubbelsidig A4. Beslut om ansvarfördelning gällande utbildning, revidering och komplettering av utbildningsmaterial fattas på Länsstyrgruppen 20 november. Tillsvidare använder du SKILS som tidigare, dokumneterar enligt lokal rutin. Blanketten behöver nu inte följa med patienten om det blir aktuellt med transport till sjukhuset.

När hälsotillståndet förändras hos en patient som vårdas inom hemsjukvård eller kommunernas särskilda boenden görs medicinsk bedömning och informationsöverföring till nästa vårdgivare enligt en strukturerad modell.

Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Genom Nationell Patientöversikt (NPÖ) är viktig medicinsk information från landstingets journalsystem tillgänglig för legitimerad personal inom kommunernas hälso- och sjukvård.

För att kunna ta del av informationen krävs en aktuell vårdrelation och att personalen har behov av informationen för att kunna ge säker vård. Dessutom krävs samtycke från berörd patient.

Alla kommuner i länet är anslutna till NPÖ som konsumenter. Nyköpings kommun har också tillgängliggjort viss information ur sitt dokumentationssystem för andra vårdgivare.

 

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 6 december 2019
HBJG