Avtal gällande läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård

Länets kommuner har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet när det gäller sjuksköterska/distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Läkaransvaret är alltid i regionen.

Ett ramavtal rörande läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård har utarbetats. Avtalet reviderades och gäller från 2018.

Utbildningsfilmer
Läkarmedverkan i kommunens hälso- och sjukvård, del 1
Läkarmedverkan i kommunens hälso- och sjukvård, del 2 (fördjupning)

Samverkansavtal

Samverkansavtal om läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård reviderat 2018

Samverkansavtalet innehåller elva bilagor, änk till pdf med bilagor 1-8
bilagorna 9-11 länkas direkt till läkemedelskommitténs uppdaterade dokument
Bilagaornas innehåll
1. Definitioner
2. Checklista vid upprättande av lokala överenskommelser
3. Checklista vid uppföljning av lokal överenskommelse
4. Checklista för läkaransvar
5. Bassortiment av sjukvårds- och provtagningsmateriel
6. Överenskommelse om åtgärder i den kommunala hälso- och sjukvården — Svåra Droppen
7. Rutin vid inflyttning på särskilt boende
8. Fördelning av ansvar och kostnader mellan primärvård och specialiserad vård

9.Riktlinjer för Läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland
10. Ansvarsfördelning vid läkemedelsgenomgång, bilaga finns också i ovanstående länk
11. Akuta och buffertläkemedel för särskilda boenden och hemsjukvård i Sörmland 2019-2021

Palliativvård

Rutin Palliativ vård  på primärvårdsnivå i Region Sörmland och länets kommuner 21-08-18 (pdf)

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 21 september 2022
YNAC