Patientsäkerhetsdialoger SÄBO

För att främja en personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård för personer som bor på SÄBO i Sörmland har Länsstyrgruppen beslutat om gemensamma patientsäkerhetsdialoger.

Personer som bor på SÄBO har ofta ett stort vård- och omsorgsbehov. Ansvaret för detta är uppdelat mellan olika huvudmän och vårdgivare. För att vården ska bli patienstäker behöver dessa aktörer samverka.

Patientsäkerhetsdialogerna syftar till att främja en personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård för personer som bor på SÄBO. Dialogerna är ett komplement till uppföljningen av samverkansavtal om läkarmedverkan i kommunal hälso-och sjukvård. De är inte någon granskning/revision och det är inte enskilda patienter som diskuteras. All diskussion sker utifrån ett strukturellt perspektiv utifrån verksamhetens behov.

Målet är att de olika aktörerna genom gemensam patientsäkerhetsdialog kan identifiera såväl brister, risker och framgångsfaktorer i verksamheten och därigenom kunna initiera verksamhetsförbättringar i samverkan och inom berörda aktörers verksamheter.

Länsstyrgruppen har beslutat följande arbetssätt:

  • Gemensam patientsäkerhetsdialog genomförs årligen vid varje SÄBO med representation enligt nedan. Full representation från både SÄBO och vårdcentral är avgörande för att dialogen ska bli optimal.
  • Vårdcentralens och SÄBO:s uppdrag att medverka i patientsäkerhetsdialoger skrivs in i lokala överenskommelser som finns mellan kommun och respektive vårdcentral.
  • MAS/MAR i kommunerna i samverkan med regionens chefsläkare med uppdrag nära vård stöttar genomförandet genom att tillhandahålla information och stöd till de enhetschefer som ska leda patientsäkerhetsdialogerna.
  • Uppföljning och spridning av lärdomar från patientsäkerhetsdialogerna sker enligt nedan.
  • Agenda, informationsmaterial och mallar tillgängliggörs på Samverkanswebben

Överenskommelse om samverkansrutiner vid gemensamma patientsäkerhetsdialoger inom särskilt boende

Bilagor: Agenda, Stödmaterial till chefer, mallar och inbjudan

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 5 juni 2023
CTAH