Psykisk hälsa

Psykisk hälsa: Handlar bl.a. om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att dekan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

Suicid prevention

MHFA: Första hjälpen till psykisk ohälsa

Yam

Uppgrag psykisk hälsa (UPH)

Överenskommelser mellan Region Sörmland och kommuner i länet

Psykisk ohälsa: Sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre och allvarliga problem (oro, nedstämdhet) och mer allvarliga symptom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos.

Psykiskatriska besvär: innebär tillstånd av nedsatt välbefinnande i samband med psykisk obalans eller vid symptom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan i olika grad påverka funktionsförmågan.

Psykiatriska tillstånd: Innebär en allvarlig ohälsa, som tar sig uttryck i olika syndrom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. 

Suicid prevention

Suicid är ett folkhälsoproblem. Runt 1 100-1 200 människor avlider varje år i suicid i Sverige. Inkluderar man osäkra suicid (oklart uppsåt) är antalet cirka 1 500 per år. I Sörmland är antalet ca: 50 personer/år. Suicid är 2,5 gånger vanligare bland män än bland kvinnor och är den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15-44 år. Under 80- och 90-talen minskade antalet suicid i Sverige men minskningstakten planade ut i början av 2000-talet. Suicid bland unga (15-24 år) ökar.

Landstinget Sörmland och våra nio kommuner jobbar tillsammas för att öka kunskapen/medvetenheten i suicidprevention. Vi har tillsammans utbildat YAM och MHFA-instruktörer, vi har även en e-utbildning som ger dig baskunskaper i frågan.

MHFA: Första hjälpen till psykisk ohälsa

Under 2015-16 utbildades 41 MHFA-instruktörer, MHFA står för Mental Health First Aid. Utbildningen liknas vid HLR (hjärt-lungräddning), fast detta handlar om psykisk första livräddning. Instruktörerna arbetar med att sprida kunskap om psykisk ohälsa genom att lära ut psykisk förta livräddning. Utbildningen finns med tre olika inriktningar; ungdom, vuxen och äldre.

Nu kan alla i länet boka en MHFA –kurs som leds av två instruktörer. Utbildningen är 12-14 timmar lång. Instruktörerna kommer ut till er arbetsplats/förening och ni kan lägga upp den som det passar er verksamhet. Deltagarantalet är minst 5 och högst 20 st. Kostander som tillkommer är kursmaterial på ca 400 kr/deltagare och eventuella omkostader för instruktörerna.

Om du vill ha kontakt med någon av instruktörerna så
maila Skyddad adress

Yam

YAM är ett program som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingarna bland högstadieelever. Du kan boka en utbildad instruktör som kommer till din skola och håller i utbildningsprogrammet. Kostanden för detta är utbildningsmaterialet som kostar 50k/elev.

I YAM får ungdomarna genom diskussioner och rollspelsövningar utveckla färdigheter för att möta livets svårigheter och öka sin kunskap om psykisk hälsa.

Programmet främjar utvecklingen av problemlösande förmåga, empati och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med relationer och egna och andras känslor.

Information ges om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar.

Målgruppen är skolelever i åldern 14-16 år.

YAM på din skola

Utbildningen genomförs i skolan under skoltid, fem timmar under tre veckor och leds av sörmländska instruktörer. Skolans egen personal deltar inte vid dessa tillfällen.

Vad behöver skolorna ta ansvar för?

Skolan behöver se till att elevhälsopersonal finns tillgänglig i samband med utbildningen för att ta hand om elever som har behov av det efter utbildningen.

Instruktörerna bistår med allt material, men kan behöva hjälp att sprida det.

Skolan behöver också tillhandahålla lokaler med projektor och utse en kontaktperson som möter upp instruktören och finns tillgänglig för praktiska frågor.

För att boka en YAM-instruktör ta kontakt med landstingets samordnare för suicidprevention Karin Dahlqvist Claesson eller kontakta instruktören själva. 0766313067

YAM-instruktörer i Sörmland

Instruktörerna är utbildade av NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vi Karolinska Institutet) och anställda av Landstinget Sörmland eller någon av länets kommuner. Man ska inte utbilda ungdomar på en skola där man själv är anställd.

Om du vill ha kontakt med någon av instruktörerna så
maila Skyddad adress

Uppgrag psykisk hälsa (UPH)

Den första överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet gällde tillgängligheten till BUP- Barn och Ungdomspsykiatrin.

2008 – Barntåget

UPH´s projektledare Ing-Mari Wieselgren reste tillsammans med medarbetare runt till alla län för att höra hur kommuner och landsting arbetade med insatser till barn och unga med behov av hjälp. Barnatåget visade att det fanns behov av en synkroniserad "första linje".

2009 – Modellområdesprojektet

Pågick under åren 2009-2011 och syftade till att synkronisera skolans, socialtjänstens och landstingets insatser. Målet var att ta fram olika modeller för en "första linje" för barn och unga som behöver hjälp med lindriga tillstånd av psykisk ohälsa.

2011 – Psynk-projektet

2011-2014 pågick utvecklingsarbetet Psynk – psykisk hälsa, barn och unga. Arbetet byggde på erfarenheterna från Modellområdesprojektet. Målet med förbättringsområdena var att de skulle vara nationellt relevanta, nyskapande och relativt snabbfotade med möjlighet till snara resultat.

2015 – Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH)

Syftet med överenskommelsen som startade 2015 är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Arbetet utgår från de målsättningar som anges i regeringens "Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016 (PRIO Psykisk ohälsa) och Sveriges Kommuner och Landstings långsiktiga handlingsplan för Psykisk hälsa kongressperioden 2012-2016.

Målsättningen är att överenskommelsen ska fortsätta 2017 och 2018 med en likartad inriktning.
 

Överenskommelser mellan Region Sörmland och kommuner i länet

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykiatriska funktionsnedsättningar. Här finns både den länsövergripande och de lokla överenskommelserna samt rutin gällande samarbete kring barn med behov av utökade insatser i samverkan mellan förskola och region

Överenskommelse för samverkan gällande vård- och stödsamordning

Handlingsplan för implementering, utbildning och handledning gällande vård- och stödsamordning 2019-2020

Brukarstyrd brukarrevision för öppenvårdspsykiatri och beroendevård Region Sörmland 2018

Delrapport 1 Västra länsdelen

Delrapport 2 Södra länsdelen

Delrapport 3 Norra länsdelen

Rapport 1 Regionen

Rapport 2 Kommunerna

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 12 november 2019
A3JZ