Hygienuppföljning i PLUSS

Referenslista till självskattningsblankett:

 1. "Byggenskap och vårdhygien" (BOV) Svensk Förening för Vårdhygien, https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/16/media/105221_BOV_slutversion_20160908.pdf?1473609174
 2. Basala hygienregler för Landstinget Sörmland
 3. Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter avsedda för användning inom vård och omsorg (Svensk standard SS 8760015:2017). https://www.sis.se/produkter/halso-och-sjukvard/medicin-allmant/sists3920152/
 4. En modell för förbättrad handhygien. Beskrivning av arbetsmodellen Rena händer räddar liv, https://samverkan.regionsormland.se/siteassets/halsa-och-vard/smittskydd/a-o/basala-hygienrutiner/sjalvskattning-i-plus/4.-rena-hander-broschyr-forbattrad-handhygien-modell.pdf
 5. Handhygienens betydelse. Föreläsningsmaterial om handhygien, ingår i Rena händer räddar liv.
  - presentation
  - talmanus
 6. Tillgång till vårdhygienisk kompetens – rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektione. Socialstyrelsen 2011, https://samverkan.regionsormland.se/siteassets/halsa-och-vard/smittskydd/a-o/basala-hygienrutiner/sjalvskattning-i-plus/6.-2011-4-16.pdf
 7. Kompetensportalen: Utbildning i Basala hygienrutiner. https://ellsa.sabacloud.com/Saba/Web_wdk/EU2PRD0006/index/prelogin.rdf
 8. Vårdhandboken, https://www.vardhandboken.se/Sormland/ . Logga in via Region Sörmland för att få regionens lokala anvisningar.
 9. Allt du vill veta om handhygien. Folder med fördjupad information, som ingår i Rena händer räddar liv. https://samverkan.regionsormland.se/siteassets/halsa-och-vard/smittskydd/a-o/basala-hygienrutiner/sjalvskattning-i-plus/8.-rena-hander-allt-du-vill-veta-om-handhygien-webb.pdf
 10. Viktigt med handhygien. Broschyr riktad till vårdpersonal, som ingår i Rena händer räddar liv, https://samverkan.regionsormland.se/siteassets/halsa-och-vard/smittskydd/a-o/basala-hygienrutiner/sjalvskattning-i-plus/9.-broschyr-viktigt-med-handhygien-webb.pdf
 11. Infektionsverktyget, https://infektionsverktyget.sjunet.org/
 12. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner – åtgärder för att förebygga. SKL https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-634-7.pdf?issuusl=ignore
 13. Infektioner vid centrala venösa infarter – åtgärder för att förebygga. SKL https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-627-9.pdf?issuusl=ignore
 14. Postoperativa sårinfektioner – åtgärder för att förebygga.SKL https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-632-3.pdf?issuusl=ignore
 15. Aktiviteter på sektionens för vårdhygien hemsida. Kommer att fyllas på efterhand.
 16. Handhygien – metoder för att mäta förbrukning av handdesinfektionsmedel. Ingår i Rena händer räddar liv.
 17. Självskattning basal hygien, https://samverkan.regionsormland.se/siteassets/halsa-och-vard/smittskydd/a-o/basala-hygienrutiner/sjalvskattnings-blankett.pdf
 18. Mätning av basala hygienrutiner och klädregler. SKL
  - instruktion
  - protokoll
 19. Utvärderingsmall (pdf) efter utbrott på vårdenhet. Använd checklistan i slutet av utvärderingsmallen för att få uppslag till hur man kan leta möjliga smittvägar mellan fallen.
 20. Fråga sektionen för vårdhygien om slutenvårdsenheters resultat från PPM-VRI Skyddad adress
 21. Stoppa smitta med rena händer – fem tillfällen för god handhygien.pdf. Affischer riktade till vårdpersonal, ingår i Rena händer räddar liv, affisch-stoppa-smitta.pdf
 22. Så desinfekterar du händerna. Affisch riktad till vårdpersonal, ingår i Rena händer räddar liv,
  affisch-desinfektera-hander-tryck.pdf
 23. Livsmedelsrutin för patientarbete.
 24. Se avsnitt om screening i respektive riktlinje: https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/smittskydd-och-vardhygien/a-o-lista-for-sjukdomar/
  • ESBL
  • ESBL Carba
  • MRSA
  • VRE
 25. Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30), se 5 kap. 1 §. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
 26. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/Ledningssystem/
 27. Att förebygga vårdrelaterade infektioner-Ett kunskapsunderlag, Socialstyrelsen. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/3692c757601b40eda5e49f890c2d11ca/att-forebygga-vardrelaterade-infektioner-ett-kunskapsunderlag-2006-123-12.pdf
 28. Chefsstöd beträffande efterlevnad till hygienrutiner, kommande, har utlovats av HR-staben.
 29. Regionens patientinformationsfolder, pdf. Printa ut och dela ut till patienter.
 30. Rena händer räddar liv. Affisch riktad till patienter, ingår i Rena händer räddar liv.,
  affisch-sprita-hander-handhygien-tryck.pdf
 31. Städning i vårdlokaler (SIV)
 32. Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg. Branschriktlinje för kök, SKR. pdf

Exempel på hur förbättringsåtgärder i hygiensjälvskattningen kan fördelas över året

 

Uppdaterat: 2 mars 2020
SU3U