Rapporteringsskyldighet och anmälan enligt smittskyddslagen

Anmälan skall göras av allmänfarlig sjukdom eller övrig anmälningspliktig sjukdom.

Varje läkares skyldighet

Varje läkare är skyldig att omedelbart per telefon rapportera till smittskyddsläkaren:

När ett större antal personer drabbas av smittsam sjukdom, dvs en anhopning av fall. Observera att rapporteringsskyldighet även gäller vid konstaterade eller misstänkta fall av annan sjukdom än anmälningspliktiga sjukdomar.Konstaterat fall eller misstänkt fall av ovanlig smittsam sjukdom orsakad av t ex EHEC-infektion, meningokockinfektion, rabies, botulism eller legionella.

Varje läkare är skyldig att snarast rapportera till smittskyddsläkaren:

Att person, som därtill anmanats av smittskyddsläkaren, infunnit sig på läkarens mottagning för undersökning/provtagning. Blankett för intyg skall medtagas av patienten. Saknas denna kan läkaren fritt intyga i brev eller per telefon att besöket kommit till stånd. Lämna ej intyget till patienten för vidarebefordran!Resultatet av provtagningen (ev provsvarskopia) skall dessutom delges smittskyddsläkaren i de fall polishandräckning anlitats för besöket.

Varje läkare är skyldig att snarast rapportera till den remitterande läkaren:

Att person som anmodats av läkare att söka för sexuellt överförbara sjukdomar infunnit sig för undersökning/provtagning

Anmälan sjukdomsfall

För elektronisk anmälan krävs ett login som är specifikt för varje mottagning/vårdcentral/klinik. En kontaktperson skall utses som handhar enhetens login. Kontakta Smittskydd/Vårdhygien, tfn 016-10 35 85, eller maila Skyddad adress

Här gör du anmälan:

Anmälan paragraf-ärenden

Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen, s.k paragrafanmälan:

Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m m:

  1. Anmälan enl 3 kap SmL (2004:168)
  2. Anmälan enl 4 kap SmL (2004:168)

Observera att ovanstående anmälan inte ska skickas över nätet utan ska skrivas ut och skickas per post! Anmälan skickas till Smittskydd/Vårdhygien, Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna

Anmälan om byte av behandlande läkare

Anmälan om byte av behandlande läkare med mera enligt smittskyddslagen (Folkhälsomyndigheten 2015-07)

Observera att ovanstående anmälan inte ska skickas över nätet utan ska skrivas ut och skickas per post!

Uppdaterat: 6 september 2021
8WRJ