Pneumokockvaccination till riskgrupper

Risken att drabbas av pneumokockinfektion är större hos personer över 65 år och hos personer med vissa kroniska sjukdomar eller risktillstånd.

I Sörmland erbjuds kostnadsfri vaccination mot pneumokocker till personer över 65 år och riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, se Regionfullmäktiges beslut RF § 115 / 20.

Lathund

Val av pneumokockvaccin till riskgrupper

Riskgrupperna delas upp i tre grupper: ökad risk, mycket hög risk samt särskilt hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom (se längre ner på sidan).

Det finns två typer av pneumokockvaccin: polysackaridvaccin, ex. Pneumovax (PPV23) och konjugatvaccin, ex. Synflorix (PCV10), Prevenar (PCV13), Vaxneuvance (PCV15) och Apexxnar (PCV20). Vaxneuvance ges inom barnvaccinationsprogrammet fr o m 2023-09-01, tidgare har Synflorix använts. Apexxnar har upphandlats nationellt och är godkänt för personer 18 år och äldre.

Beroende på riskgrupp och eventuell tidigare vaccination mot pneumokocker bör personen erbjudas en eller båda vaccintyper. Riskgrupperna för mycket hög/särskilt hög risk är heterogena och individuell bedömning kan behövas.

Vaccination av personer med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Rekommendationer för vuxna och barn (från 2 år)

  • En dos Pneumovax

Vaccination av personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Rekommendationer för vuxna från 18 år

  • Tidigare ovaccinerad: En dos Apexxnar
  • Tidigare vaccinerad (oavsett vaccintyp): En dos Apexxnar minst 1 år efter senaste dosen

Om möjligt vaccinera innan ev. immunhämmande behandling påbörjas som påverkar vaccinationssvaret.

För rekommendationer för barn 2-17 år, se Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Rekommendationer för personer som genomgått stamcellstransplantation

  • Minst tre doser Apexxnar + en dos Pneumovax (enligt individuellt schema från behandlande läkare)

Vaccination av personer med särskilt hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Rekommendationer för vuxna från 18 år med aspleni, hypospleni eller likvorläckage

  • Tidigare ovaccinerad eller vaccinerad med konjugatvaccin (annat än Apexxnar) men inte Pneumovax: En dos Apexxnar + en dos Pneumovax efter minst 2 månader
  • Tidigare vaccinerad med Pneumovax + ev konjugatvaccin (annat än Apexxnar): En dos Apexxnar

Vid planerad splenektomi bör den sista vaccinationen ha getts minst två veckor före operationen.

För rekommendationer för barn 2-17 år, se Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Revaccination

Revaccination med Pneumovax rekommenderas när det gått minst fem år sedan den föregående dosen
Pneumovax. För närvarande saknas rekommendationer gällande revaccination efter konjugatvaccin som Apexxnar.

Nationellt särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocker

Sedan 2022 gäller ett nationellt särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocker för riskgrupper. Vaccinationsprogrammet omfattar alla personer som är 2 år eller äldre med vissa sjukdomar eller tillstånd (se riskgrupper nedan). Dessutom ska vaccination mot pneumokocker erbjudas till alla personer födda 1947 och senare det år de fyller 75 år. Dessa vaccinationer ska rapporteras till nationella vaccinationsregistret (NVR) via MittVaccin.

Riskgrupper för allvarlig pneumokockinfektion

Uppdaterat: 6 september 2023
NMMA