Språktolk

Leverantörerna är rangordnade vilket innebär att beställning av tolk ska gå enligt följande ordning:

1. Språkservice

Är det första gången du beställer tolk från Språkservice behöver du skaffa ett kundnummer. Nytt kundnummer får du genom att fylla i deras formulär på deras hemsida:
https://www.sprakservice.se/se/kontakt0/ny-kund

Till kundnummet kan ni sedan lägga till fler inloggningar. Tänk på att alla inloggningar inom samma kundnummer kan se varandras bokningar m.m.
Inloggning beställer ni här:
https://www.sprakservice.se/se/kontakt0/beställ-inloggning

Akuttolkning beställs alltid på tfn 0770-457 458 

E-kvittens ersätter rekvisitioner from 1:a April

Språkservice ersätter pappersrekvisitioner med digital e-kvittens – signering sker direkt i tolkens arbetsverktyg, Språkservice Tolkapp.
För mer information se dokument E-kvittens under relaterad information till höger.

2. Hero Tolk  (Tolkpoolen)

Akuttolkning beställs alltid på tfn 010-550 97 15 www.herotolk.se

Beställningsunderlag:
Vid beställningen behöver tolkförmedlaren följande uppgifter av dig:

  • Kundnummer & språk
  • Tolkadress och tolkanvändare
  • Datum och klockslag
  • Beställarens namn och telefonnummer

Ett tips! Notera själv på ett väl synligt ställe att du har beställt tolk. Då minimerar du risken för dubbla beställningar.

Att tänka på vid beställning och andvändning av tolk:

  • Kontakta aldrig tolken direkt, utan låt istället beställningen förmedlas av tolkförmedlaren. Tolkförmedlaren har särskilda avtal med sina tolkar som underlättar såväl tolkarnas som tolkförmedlarnas schemaläggning av uppdragen.

  • Tänk på att det är du och inte klienten/patienten som är skyldig att se till att tolken beställs om det behövs.

  • Till sist - tänk på att beställa tolken i så god tid som möjligt.

Rutiner för tolkarvoden
Den som bestyrker och bekräftar tolktiden bör se till att alla uppgifter på tolkarvodes -blanketten är korrekt ifyllda.

Tolkkostnad
Tolkkostnader debiteras beställare om inte annat överenskommits. Vid avbeställning senare än 24 timmar före tolkningstillfället debiteras kunden för en timme eller för beställd tid. Tolkförmedlaren försöker alltid att lägga om den avbeställda tolken på något annat uppdrag för att på så sätt undvika debitering av det avbeställda uppdraget.

Uppdaterat: 5 februari 2019
3TEY