Aktuellt

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

För att fortsätta det sedan 2011 i Region Sörmland pågående målinriktade och systematiska arbetet mot våld i nära relationer, stöd till våldsutsatta kvinnor och barn bedöms att en stadigvarande regionsövergripande samordnings – och kompetensstöd inrättas.

Förslaget är att ett regionsövergripande kompetenscentrum mot våld i nära relationer mm etableras. Kompetenscentrum ska, utifrån ett helhetsperspektiv i ämnesområdet, långsiktigt säkerställa och kvalitetsutveckla nuvarande arbete i regionen. Att i regionen ha en helhetssyn på en sådant komplext och mångfacetterat område som våldsutsatthet bedöms som en förutsättning att nå uppsatta mål.

Kompetenscentrum föreslås utöver en samordnings - kompetensstödsfunktion omfatta en bred sak- och utbildningskompetens i området samt innehålla utökad specialistverksamhet i form av team/ mottagning för den akut sexuellt våldsutsatta samt barnskyddsteam.

Förslaget att kvalitets- och vidareutveckla uppdraget för råd- våld i nära relationers till ett regionsövergripande kompetenscentrum har processats fram brett och har mottagits positivt av berörda verksamhetsområden. För att kunna etablera kompetenscentrum för våld i nära relationer mm. behövs en nivåhöjande budgetförstärkning från år 2019 med 2,2 mnkr.

Etablering av kompetenscentrum

Under 2018 pågår etableringsprojektet och kompetenscentrum mot våld i nära relationer ska vara etablerat fr o m 1 jan 2019.

Kompetenscentrum kommer att vara landstingsövergripande och omfatta tre delar:

1. Central samordning och utbildning

2. Ett utökat och ordinarie team för sexuellt våldsutsatta

3. Ett barnskyddsteam

Läs mer här

Beslut Landstingsstyrelsen 2017-09-05

LS-LED18 -0392-1 Projektdirektiv etablering av kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Nytt nationellt webbstöd

Nationellt Centrum för Kvinnofrid lanserade i februari ett nationellt
webbstöd för hälso- och sjukvården samt folktandvården med information om arbetet
mot våld i nära relationer. Du hittar det här:

Webbstöd arbete mot våld i nära relationer

Uppdaterat: 8 oktober 2019
FHG8