Beslut och bakgrund

Vårdprogrammet består av två huvudavsnitt den patientnära verksamhetens ansvar och en faktadel/kunskapsöversikt om våld i nära relationer.

Beslut

Mål vårdprogrammet Våld i Nära Relationer

Målet för vårdprogrammet Våld i Nära Relationer är ett förbättrat omhändertagande av patienter/brukare utsatta för våld i nära relationer och den krets av personer som närmast påverkas av våldet.

Basal vägledning

Vårdprogrammet är ett styrande dokument som ger stöd och en basal vägledning till yrkesverksamma i arbetet med den våldsutsatta. Vårdprogrammet ska kompletteras med verksamhetsanpassade vårdrutiner som tas fram utifrån de specifika förhållanden som gäller inom respektive verksamhet.

Uppföljning av vårdprogrammet

Årlig uppföljning sker utifrån fastställda indikatorer och vårdprogrammet revideras i sin helhet efter 3 år.

Råd - Våld i Nära Relationer

Ett Råd – Våld i Nära Relationer inrättas under 3 år som ett stöd i arbetet med vårdprogrammets införande.

se vidare länk:

 

Bakgrund

Tidigare av landstinget beslutade riktlinjer mm som är en del av vårdprogrammet

Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp och Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp.Landstinget Sörmlands riktlinje för anmälan om att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa eller misstänks fara illa .Hälso- och sjukvårdsförvaltningens vårdrutin Rättsmedicinsk undersökning och utfärdande av rättsintyg

SOSFS 2014:14

Den 1 oktober 2014 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer i kraft. Författningen gäller för hälso- och sjukvårdens (och socialtjänstens) arbete kring våld i nära relationer. Syftet med den nya författningen är att höja kvalitén i stödet till våldsutsatta barn och vuxna samt till barn som bevittnat våld och att stödja våldsutövare att upphöra med våldet. Du hittar föreskrifterna i sin helhet till höger.

Socialstyrelsens rekommendation är att Hälso- och sjukvården ska ställa frågan om våldsutsatthet på indikation och rutinmässigt till;

  • alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovård om erfarenhet av våld
  • alla kvinnor som uppsöker psykiatrisk vård om erfarenhet av våld
  • ta upp frågan om våld i alla ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Rapporter till föreskriften

Till föreskriften har Socialstyrelsen tagit fram följande två rapporter:

Uppdaterat: 7 juni 2019
258F