Barnskyddsteam

Från 1 januari 2019 finns ett länsövergripande barnskyddsteam tillgängligt för
Region Sörmland. Barnskyddsteamet förstärker stödet till verksamheter inom området barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Barnskyddsteamets verksamhet syftar till att verka som ett konsultativt kompetensteam, som ger ökad tillgänglighet till stöd till verksamheter och personal inom området barns som far illa eller riskerar fara illa, för bättre grad av upptäckter så att utsatta barns rättigheter till skydd i högre grad kan tillgodoses.

Barnskyddsteamet tar inte över befintliga ansvarsområden från andra verksamheter utan förstärker stödet till verksamheter i form av samlat sakkunnigt team för stöd, utbildning, råd och konsultation för hur i man personal i situationer i egen ordinarie verksamhet vid enskilda fall, där oro för att barn far illa, ska tolka rutiner, rekommenderad handläggning och lagstiftning.

Barnskyddsteamets uppdrag

Barnskyddsteamet uppdrag är dels att erjuda tjänster som:

  • Konsultativt stöd
  • Stöd vid anmälanssituationer
  • Utbildning

Barnskyddsteamet har som uppdrag att alltid ligga i framkant;

  • Utveckla teamets kompetens
  • Kvalitetssäkring; Mål, Mätetal, Uppföljning

Barnskyddsteamet ska erbjuda verksamheterna och medarbetaren stöd och rådgivning i enskilda ärenden samt kompetenshöjande insatser. Uppföljning med återkoppling ska ske till chefer och medarbetare för att stimulera ett ständigt lärande inom området barn som far illa eller riskerar fara illa, och om våld i nära relationer.

Teamet ska implementera regionens rutiner vid misstanke om våld och övergrepp mot barn och ungdomar, sprida kunskap om anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen kap 14§1, om vårdprogrammet VINR samt bidra med redskap för att se och agera utifrån barns och ungdomars bästa och ge stöd till personal hos alla landstingets verksamheter så barns rättigheter till skydd tillgodoses.

Uppdaterat: 8 oktober 2019
JPPY