Kunskapsöversikt

Det svenska ordet våld härstammar från fornsvenskans vald som betyder kraft eller makt.

WHO:s världshälsoorganisationens definition av våld

"att uppsåtligt bruka eller hota att bruka makt eller fysisk styrka mot sin egen person, mot en annan människa, en grupp människor, en gemenskap eller ett samhälle, med följd eller tämligen sannolik följd att någon dör eller att det uppstår kroppsskada, psykisk skada, skador i den känslomässiga utvecklingen eller funktionshinder"

Våldets typologi

Våld är ett problem ur många aspekter. Ett verktyg att hantera komplexiteten är den av WHO i Report on violence and health (2002) utvecklade så kallad typologi över våldet. Typologin gör det lättare se gemensamma särdrag och kopplingar mellan olika typer av våld. Figuren bygger på WHO:s definition av våld. (se nedan)

Våldet kan riktas mot den egna personen, till exempel självskadande beteende som att skära sig själv. Självmordsbeteende är ett annat exempel. Våldet kan riktas mot andra personer inom familjekretsen eller "ute på stan". Exempel på detta är våld mot kvinnor, övergrepp på barn, våld mot äldre, det vi benämner krogvåld, rån och överfall på okända.Våldet kan också riktas mot grupper eller hela samhällen. Krigen och folkmorden i Vietnam, Kambodja, Rwanda, Balkan och i Irak är några påminnelser om våld mot grupper och samhällen som ägt rum efter andra världskriget.

Uppdaterat: 20 juni 2018
FQM2