Fakta våld i nära relationer

Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld, fysisk, psykisk, sexuell samt ekonomisk förtryck och försummelse, som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt inom syskon- och andra familje- släktrelationer.

Kännetecknade är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationer pågår.

Vårdprogrammet handlar om våld i nära relationer (eng intimate partner violence). Till kategorin våld i nära relationer inkluderas här i vårdprogrammet partnervåld, våld mot barn, våld mot äldre och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Våld mot närstående kännetecknas av att den utsatte är mer eller mindre beroende av/känslomässigt knuten till förövaren samt att våldet ofta är upprepat och ingår i den utsattes vardag.

Våldet är kontrollerat det riktas oftast enbart mot kvinnan/barnet/partner, våldsutövaren misshandlar inte chefen eller kallar sina kvinnliga kollegor för horor. Våldet sker oftast utan vittnen närvarande. Mannen/våldsutövaren väljer var, när och hur mycket han slår.

Vem är utsatt?

Våld i nära relationer kan drabba vem som helst. De kategorier av våld i nära relationer som omfattas av vårdprogrammet är partnervåld, våld mot barn, våld mot äldre samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Kunskapen har ökat om vissa gruppers särskilda utsatthet/ökad sårbarhet för våld i nära relationer. I den patientnära verksamheten är nedanstående grupper kvinnor identifierade:

  1. kvinnor med funktionsnedsättning
  2. kvinnor med missbruksproblem
  3. unga kvinnor
  4. gravida kvinnor
  5. kvinnor med utländsk bakgrund
  6. kvinnor som säljer sex

Dilemmat med kategorisering i grupper

Det finns ett dilemma med att kategorisera våldsutsatta personer i grupper då våldets uttryck och konsekvenser kan skilja sig åt. Det gäller att kunna hantera och se både det generella och det specifika vid mötet med en våldsutsatt person. Exempelvis kan hbtq-personer drabbas svårt av hedersrelaterat våld och förtryck, psykisk ohälsa hänger ofta ihop med missbruk.

Särskilt utsatthet eller sårbarhet är ofta relaterat till livssituationen där beroendet är centralt eller att våldet är mer förekommande.

Begreppet särskild utsatthet/särskild sårbarhet kan användas för att synliggöra hur personer som skiljer sig från normen kan vara utsatta för våld och diskriminering på ett sätt som kräver särskilda stödinsatser.

Definitioner

FN:s definition av våld mot kvinnor

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. (Ur FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor 1993)

 

Uppdaterat: 31 augusti 2022
THKD