Hur vanligt är det?

Det vanligaste våldet är mäns våld mot andra män. Detta våld sker oftast utomhus och av obekant.

Förekomsten av våld och våldsutsatthet kan mätas på många olika sätt och olika studier bidrar som pusselbitar till helhetsbilden. Socialstyrelsen uppskattar att minst 75 000 kvinnor i Sverige utsätts för någon form av partnervåld varje år. Svenska studier av mäns våld mot en kvinnlig partner visar att 1-3 % av alla kvinnor varit utsatta för fysiskt våld av sin nuvarande eller tidigare partner under det senaste året. Enligt ULF = SCB:s årliga undersökningar kring levnadsförhållanden är andelen våldsutsatta av partner eller tidigare partner kvinnor/år under första hälften av 2000-talet 3,0 – 3,3 % .

Mäns våld mot kvinnor

Män utövar våld mot kvinnor; i nära relationer, i det offentliga rummet genom exempelvis sexuella trakasserier och våldtäkter samt i krig och konflikter. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kommer en tredjedel av alla kvinnor och flickor någon gång under sin livstid att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld. Liknande siffror framkommer i en omfångsstudie från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA). FN konstaterar i Deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor att våldet har sin grund i ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män.

 

Befolkningsundersökningen Våld och Hälsa NCK 2014 i Sverige

Befolkningsundersökningen visar att 46 % av kvinnorna och 38 % av männen någon gång har utsatts för allvarligt våld, fysiskt, psykiskt, sexuellt i sitt liv. 14 % av kvinnorna och 5 % av männen har utsatts för våld av sin partner eller f d partner efter sin 18 årsdag.

13 kvinnor i snitt mördas årligen i Sverige i en nära relation. (2008-2013)

Hedersrelaterat våld och förtryck; 70 000 unga kvinnor och män (16-25 år) begränsas i sitt val av partner av sin familj, (ungdomsstyrelsen 2009) , Socialstyrelsen uppskattar (2015) att 38 000 kvinnor och flickor i Sverige är könsstympade.

Antal polisanmälda brott i Sverige

Antalet anmälda fall av våld mot kvinnor har ökat succesivt under lång tid. Antalet anmälda fall av misshandel mot kvinnor har ökat med drygt 25 %, från drygt 22 700 fall 2004 till 28 500 fall 2014. Antalet anmälda våldtäkter ökade under samma tidsperiod från drygt 2 600 fall 2004 till nästan 6 700 fall 2014 varav nästan samtliga avsåg kvinnor och flickor. BRÅ förklarar ökningen till bl a ökad anmälningsbenägenhet och förändrad sexualbrottslagstiftning.

År 2015 anmäldes sammantaget 20 800 misshandelsbrott mot barn. Det motsvarar 25 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Av dessa riktades 7 810 (37 %) mot flickor och 13 000 (63 %) mot pojkar

År 2014 var andelen uppklarade brott med våldtäkt som huvudbrott 20 % och andelen uppklarade bort mot misshandel som huvudbrott 13 %

Underrapportering av våldsbrott i nära relationer

En grov skattning enligt BRÅ är att enbart 20 % av våldsbrott mot kvinnor i nära relationer polisanmäls. Mörkertalet när det gäller anmälan kring sexuellt våld bedöms till 88-95%.

Statistik från Region Sörmland

I statistik framtagen ur patientjournal, sökordspaket våldsutsatthet mellan åren 2012-2016, visar att:

Antalet noteringar i patientjournal ökat från 2012, 3 058 till 2017, 8430Andel som svarat ja på frågan om pågående våldsutsatthet är: 5 -7 %Andel som svarat ja på frågan om erfarenhet av våldsutsatthet tidigare i livet är: 33 – 37 %

Pojkar/mäns andel av noteringar pågående våldsutsatthet är 30 % och 17 % av våldsutsatthet tidigare i livet.

Uppdaterat: 29 april 2022
456U