Myter om våld /Varför går hon/han inte

Normaliseringsprocessen

Beskriver en process då våldet i relationer långsamt övergår till att tolkas som ett naturligt inslag i vardagen av båda parter. Övergången mellan våld och icke-våld är glidande och sker gradvis. Genom hot och kontroll minskar mannen kvinnans livsutrymme undan för undan. Det fysiska våldet upplevs till slut som ett normalt inslag i vardagen både av den utsatta och av förövaren. Processen ser ofta ut på liknande sätt vid partnervåld i samkönade relationer.

För båda parter förskjuts gränserna för vad som kan accepteras; våldet förminskas och värdet av positiva handlingar förstoras. Kvinnan omtolkar perioderna utan våld som positiva just för att de saknar våld. Våldet normaliseras för både mannen och kvinnan.Viktiga inslag är kontroll, isolering, växling mellan värme och våld, kvinnan anammar mannens värderingar och syn på henne.

Såväl mannen som kvinnan utvecklar strategier

För honom används våldet för att få kontroll över kvinnan. Hans makt förstärks och hans syfte är att göra henne helt beroende av honom. Detta leder till att hans manlighet förstärks. För henne handlar det om anpassning och vilja att vara mannen till lags. Inledningsvis gör hon det för att få slut på våldet, senare kan det övergå i en strategi för att överleva. Successivt blir kvinnan mer offer än aktör.

Uppbrottsprocessen

Våldsutsattas medvetenhet om våldets negativa konsekvenser för dem själva och för närstående kommer ofta gradvis och i olika stadier minst tre aktiva processer kan identifieras:

1. Att bryta upp


Det fysiska uppbrottet och den vändpunkt som föregår vanligen efter ett särskilt allvarligt misshandelstillfälle som ofta föregås av ett flertal tillfälliga uppbrott. Man brukar räkna med 3-5 separationer före det slutgiltiga uppbrottet.

2. Att bli fri

Frigörelsen från det starka emotionella bandet; älskar honom, hatar honom, tycker synd om honom, känner ingenting

3. Att förstå

Kvinnan definierar sig som misshandlad och det hon lever i eller har levt i som en misshandelsrelation. Det kan vara en lång och smärtsam process att förstå och börja sätta ord på att man utsatts för våld.

Varför går hon inte

  • Rädsla för värre misshandel, t o m för att bli dödad.
  • Konsekvenserna för barnen, deras "rätt" till en pappa.
  • Rädsla för ensamhet.
  • Ekonomiska svårigheter.
  • Skuld och skam.
  • Psykologiskt nedbruten.
  • Hoppet om en förändring.

Varför går hon - Vändpunkten

Att "nå botten", ge upp -ser inget hopp för relationen, ger upp drömmen om förhållandet, att han ska sluta slå eller resignerat i motståndet När det gäller livet - fruktar för sitt eget liv, på väg att "dö själsligen" När det gäller någon annan - stannar jag nu kan någon annan råka illa ut, barn, husdjur

se vidare NCK, kunskapsbanken kring Uppbrottsprocessen

Makt- och kontrollhjulet - metoder som våldsamma män utnyttjar att dominera kvinnor

Jämställdhetshjulet - idealen för en jämställd relation

Makt- och kontrollhjulet samt jämställdhetshjulet hämtat från SKL:s kunskapsöversikt Mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

Uppdaterat: 20 juni 2018
45TH