Partnervåld

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. Det är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som råder mellan kvinnor och män. WHO betraktar mäns våld mot kvinnor som ett folkhälsoproblem. Våldet riktas mot kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser. Våldet är en av de främsta sjukdomsorsakerna för kvinnor världen över. Svenska studier av mäns våld mot kvinnlig partner visar att 1-3 % av alla kvinnor har varit utsatta för våld av sin nuvarande eller tidigare partner under det senaste året. Socialstyrelsen uppskattar att minst 75 000 kvinnor utsätts för partnervåld varje år i Sverige.

BRÅ - misshandel mot kvinnor.

Hotet om våld påverkar kvinnors vardag

Psykologen Mona Eliasson beskriver på följande sätt hur hotet om våld påverkar kvinnors vardag: Hot om våld är en företeelse som kvinnor måste ägna uppmärksamhet åt i sitt dagliga liv, oberoende av om de lever tillsammans med våldsamma män eller ej. Detta hot dikterar om de skall vänta ensamma vid en busshållplats sent på kvällen, om de ska jogga ensamma i en park, om de ska våga fråga en främmande man om vägen, om de ensamma ska gå hem till en manlig bekant på en kopp kaffe, hur de ska förhålla sig till vissa manliga arbetskamrater och om de skall öppna dörren för oväntat besök. Våldet är en mycket viktig del av kvinnors verklighet som ingen längre kan blunda för.

Andel av befolkningen som uppgav att de blev utsatta för fysiskt våld i form av misshandel och sexualbrott, eller/och hot, trakasserier och verbala kränkningar i en nära relation under 2012. Särredovisning för kön och ålder.

Kvinnors våld mot män

Beträffande våld i nära relationer har studier visat att 3 – 5 % av våldet utövas av kvinnor mot män. Området är föga studerat.

De genomförda studierna visar är att våldet ser olika ut. Det våld som riktas mot kvinnor är oftare upprepat, tenderar vara grövre och resulterar i fler negativa konsekvenser för den som drabbas än våldet som riktas mot män.

Underrapportering av kvinnors våld mot män bedöms som stor. Tabu och rädsla för att inte bli trodd gör att många våldsutsatta män inte anmäler det våld de utsatts för.

En kartläggning gjord av Brottsförebyggande rådet år 2009 visar att en av sex personer som utsätts för våld i nära relationer i Sverige är en man.


NCK kunskapsbank Mäns utsatthet för våld i nära relationer

Våld i Samkönade relationer

Våld i samkönade relationer är ett problem som uppmärksammats inom forskning och praktisk verksamhet först de senaste tjugo åren. Våldets uttryck är ofta detsamma som i heterosexuella relationer där våld förekommer. Även den gradvisa isoleringen och normaliseringen av övergreppen är likartade.

Dessutom är förövarens motiv och mål med våldsutövningen, att ta och upprätthålla makt och kontroll över den utsatta, snarlika. Våldsutsatta i samkönade relationer är dock särskilt sårbara till följd av samhällets diskriminering mot hbt-personer (homo-, bi-, trans) och är därför i behov av specifika stödinsatser.

Studier visar att homo- och bisexuella inte söker hjälp i samma utsträckning. Den svenska omfångsstudien (2006) om förekomsten av våld i samkönade relationer pekar mot att 25 % varit utsatta för våld.

Transpersoners våldsutsatthet: Ungefär var femte respondent svarade att de någon gång utsatts för våld på grund av sin transerfarenhet. Vidare har över en tredjedel blivit utsatt för psykiskt våld under de senaste 12 månaderna, framför allt på allmän plats eller nöjesställe. Många har utsatts för sexuellt våld och 30 procent angav att de någon gång har blivit tvingade till sex mot sin vilja. Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige", Folkhälsomyndigheten 2015.

NCK kunskapsbank om våld i samkönade relationer

 

Uppdaterat: 9 december 2019
VCT1