Särskilt utsatta grupper

De särskilt utsatta grupperna som nedan beskrivs är våld mot kvinnor med:

  1. funktionsnedsättning
  2. missbruksproblem
  3. unga kvinnor
  4. gravida kvinnor
  5. utländsk bakgrund

Dilemmat med kategorisering i grupper

Våldets uttryck och konsekvenser kan skilja sig åt. Det gäller att kunna hantera och se både det generella och det specifika vid mötet med en våldsutsatt person. Att kategorisera kvinnor/män i grupper är en konstruktion, hbtq-personer kan drabbas svårt av hedersrelaterat våld och förtryck, psykisk ohälsa hänger ofta ihop med missbruk. Särskilt utsatthet eller sårbarhet är ofta relaterat till livssituationen där beroendet är centralt eller att våldet är mer förekommande.

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Kvinnor med olika former av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar är till följd av sin funktionsnedsättning särskilt sårbara för att utsättas för våld. Ofta befinner de sig i olika beroendesituationer som försvårar möjligheterna för dem att söka hjälp och stöd eller att ta sig ur en våldspräglad relation.

Gruppen kvinnor med funktionsnedsättningar är heterogen och våldsutsattheten ser olika ut beroende på bland annat vem som utövar våldet och funktionsnedsättningens karaktär.

I studier visar att var femte kvinna med funktionsnedsättning varit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp av man hon bott eller bor ihop med. Våldet riktas ofta mot själva funktionshindret.

Kvinnor med olika former av psykiska funktionsnedsättningar har en särskild utsatthet för sexuella övergrepp enligt forskare.

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt - om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Sällan sedda - om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Våld mot kvinnor med missbruksproblem

Studier har visat att missbrukande kvinnor är en mycket sårbar grupp i samhället och att våld är ett vanligt inslag i dessa kvinnors vardag. Det är inte bara kvinnornas partner som kan utsätta dem för våld och kränkningar. Kvinnorna bemöts inte sällan av oförståelse och okunskap och utsätts ibland för kränkningar och våld av de samhällsinstanser som ska ge dem stöd och hjälp.

Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem är en mångfacetterad grupp i fråga om social tillhörighet och typ av missbruk, vilket måste beaktas i arbetet för att stödja dem och att motverka våldet.

Missbrukande kvinnor som utsätts för våld har ofta ingenstans att vända sig då de flesta skyddade boenden inte tar emot missbrukare av alkohol eller droger. Ofta bemöts kvinnorna i första hand som missbrukare och inte som brottsoffer. Det är därför viktigt att särskilja missbruk och våldsutsatthet och arbeta med problemen parallellt.

NCK särskilt sårbara grupper

Socialstyrelsens utbildningsmateterial:

"Skylla sig själv? - om våld mot kvinnor med missbruks eller beroendeproblem

Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Vänd dem inte ryggen – utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Våld mot unga kvinnor

Ungdomar (15-24 år) är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld. Undersökningarna visar att unga kvinnor oftare utsätts för psykiskt och sexuellt våld och att våldet generellt utövas i hemmet.

Utsatthet för våld är vanligt och är starkt kopplat till psykisk ohälsa hos unga kvinnor visar en undersökning vid ungdomsmottagningarna i Västernorrland. Studien omfattar 1 051 kvinnor mellan 15 och 22 år, 2017. Unga och våld, MUCF rapport 2014

I en enkätstudie från 2007 om ungdomars utsatthet för våld gjord på nio ungdomsmottagningar hade 33 procent av kvinnorna utsatts för någon form av psykiskt våld och 14 procent för någon form av sexuellt våld. 27 procent av männen hade varit utsatta för fysiskt våld.

I en annan undersökning från 2007 hade 17 procent av de unga kvinnorna utsatts för våld eller hot och motsvarande procentsats för de unga männen var 23 procent. Även bland förövarna finns tydliga könsskillnader.

Våld mot unga kvinnor utövas främst av en förälder, partner eller före detta partner.

I flertalet rapporter framgår att det finns tydliga könsskillnader i hur unga kvinnor och män reagerar på våldet. De unga kvinnorna uppger att de mår sämre och lider mer av våldet, särskilt det psykiska våldet, än de unga männen.

Detta kan bero på att de unga kvinnorna oftare utsätts för våld av någon närstående, vilket kan göra övergreppet svårare att hantera och bearbeta. En ständig oro för våldsutsatthet kombinerad med faktisk utsatthet kan också vara en faktor som leder till stora påfrestningar för unga kvinnor. Unga män utsätts oftast av en skolkamrat, kompis eller en okänd gärningsman.

Unga och sex på internet

Ca 10 % av unga mellan 16-25 år har själva någon gång lagt ut sexiga bilder på sig själva. Nära 50 % av tjejerna har upplevt att någon har övertalat dem att skicka sexbilder, prata om sex eller agera framför webbkameran (killar 13 %). 1,7 % har någon gång sålt sex mot ersättning – 25 % anser det acceptabelt om båda är med på det.

Våld mot gravida kvinnor

Kartläggningar visar att graviditeten är en period då risken för våld ökar. Några få svenska studier finns om våldets omfång och de visar att 3-4 % av de gravida utsatts för våld under graviditeten. Det innebär att våld är en riskfaktor under gravideten som är jämförbar med diabetes och hypertoni.

Att leva i våldet ökar den gravida kvinnans stress med åtföljande ohälsa. Denna grupp har en sårbarhet som alltid inkluderar det väntande barnet.

Våld mot kvinnor med utländsk bakgrund

Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund kan vara särskilt utsatta för våld på grund av faktorer som diskriminering, språksvårigheter, segregation och brist på sociala nätverk.

Vissa kvinnor med utländsk bakgrund är särskilt sårbara till följd av sin rättsliga ställning i Sverige och möter stora hinder för att söka hjälp och stöd vid våldsutsatthet. Här ingår utländska kvinnor som nyligen gift sig med en svensk man, papperslösa kvinnor och kvinnor som blivit offer för människohandel för sexuella ändamål.

NCK kunskapsbank om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund

Terrafem jourtelefon

 

Uppdaterat: 15 september 2022
Q7BB