Våld mot äldre

Torontodeklarationen – våld mot äldre

Den definition av våld mot äldre som fått störst genomslag är den så kallade Toronto-deklarationen som 2002 antogs av både Världshälsoorganisationen och International Network on Prevention of Elder Abuse (INPEA). "Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskad/lämplig handling som utförs inom ett förhållande där det finns förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person." Denna handling kan vara fysisk, psykologisk/känslomässig, finansiell eller helt enkelt återspegla avsiktlig eller oavsiktlig försummelse.

Äldre kvinnor utsatta för våld och försummelse

Brottsoffermyndighetens rapport "Ofrid?" visar att äldre kvinnor ofta är utsatta för våld efter de fyllt 65 år. Andelen är c:a 16 %. Många rapporterar också att de utsatts för försummelse. Äldre kvinnor visade sig var mer utsatta för våld och övergrepp än äldre män. Kvinnors utsatthet var mer upprepad och av allvarligare slag. Kvinnorna var i högre grad traumatiserade av våld som drabbat dem förrän 65 års ålder.

Äldre kvinnor som utsätts för våld befinner sig ofta i en mer markerad beroendesituation än andra kvinnor. Banden till partner kan vara starkt sammanflätade av praktiska, ekonomiska och sociala orsaker. Kvinnorna kan ha extra svårt att söka skydd och stöd.

Försummelse/omsorgssvikt

Äldre kvinnors utsätts för likartade former av våld som andra våldsutsatta kvinnor, men våldet kan få andra konsekvenser. Exempelvis kan våldsutövandet mot en äldre kvinna ta sig formen av försummelse som vanvård, felaktig medicinering, otillräcklig föda samt att den äldre ej får hjälp med sin hygien. De äldre som har störst omsorgsbehov och kräver mest vård är också den grupp som löper störst risk att utsättas för våld.

Uppdaterat: 20 juni 2018
WU5S