Vem gör vad?

Myndigheternas gemensamma ansvar

Det är samhällets ansvar att stödja och hjälpa de barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Olika myndigheter i samhället har olika uppdrag och ansvarsområden kring våld i nära relationer. Ett gemensamt uppdrag är att samverka med varandra för att den våldsutsatta ska få rätt stöd och skydd.

Hitta kontakter i Sörmland

Socialtjänsten

Socialtjänstlagen 5 kap § 11

"Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp... Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott..."

Socialtjänstens uppdrag är:

 • Skyddat boende
 • Stöd och rådgivning
 • Stöd till brottsoffer

Vid misstanke om att barn far illa eller är utsatta för brott skall anmälan genast göras till socialtjänsten (14:1 SOL)

Läs mer NCK kommunernas kvinnofridsarbete

Polisens roll

 • Förebygga
 • Upptäcka
 • Beivra
 • Ge brottsofferstöd

Läs mer NCK polisens ansvar , rättsväsendets ansvar

Åklagarmyndighetens roll

 • Leda förundersökningen
 • Besluta om åtal skall väckas
 • Föra talan i domstol
 • Besluta om besöksförbud

Läs mer NCK åklagarens ansvar, domstolens ansvar, kriminalvårdens ansvar

Frivilligorganisationer

Frivilligorganisationerna inom det sociala området är idéburna och arbetar inte med myndighetsutövning. De är heller inte lagstyrda utan organiserar själva sitt arbete. De organisationer som framförallt arbetat med våld i nära relationer är kvinno- och tjejjourer och brottsofferjourer. Till en kvinno- eller brottsofferjour kan man vända dig för rådgivning och stöd. Många kvinnojourer erbjuder även skyddat boende.

Uppdaterat: 20 juni 2018
H3FB