Vem utsätter?

Vilka som använder våld i nära relation vet vi lite om. Området är fortfarande lite utforskat. Svaret på vilka som slår och varför de slår är beroende på vilken förklaringsmodell man utgår ifrån.

Vad som förenar förövarna är att de till omkring 90 procent är män, vilket tyder på att våldet är starkt kopplat till kön och maskulinitet. Ett sätt att öka förståelsen för vad som är orsakerna till våld i nära relationer kan diskuteras med olika teoretiska perspektiv som utgångspunkt.

  • Det strukturella perspektivet har fokus på bristande jämställdhet och skev maktfördelning mellan könen.
  • Samhällsperspektivet är främst inriktat på socioekonomiska förhållanden.
  • Det socialpsykologiska perspektivet sätter fokus på faktorer i relationen.
  • Det individualpsykologiska perspektivet har fokus på individuella faktorer

Förklaringar på individnivå utgår från att män med vissa egenskaper eller erfarenheter är våldsamma. Detta kan vara män med alkohol- eller drogproblem, män som är kriminella, har en psykisk störning eller som själva har varit utsatta för våld i barndomen.

Förklaringar på relationsnivå lägger betoningen på samspelet i relationen mellan två parter. Till exempel hur parterna löser konflikter i familjen.

Förklaringar på strukturell nivå handlar om att strukturerna i samhället påverkar individens handlande och agerande. Det begrepp som ofta används är patriarkala maktstrukturer. Det innebär att våldet sker i ett socialt system där kvinnor är underordnade män och att våldet är en konsekvens av ett ojämställt samhälle.

Kontroll och maktbehov är den yttersta drivkraften bakom utövandet av våld i nära relationer. Genom fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld kontrolleras offrets beteende och handlingsfrihet.

NCK kunskapsbank Förövare

MUCF Unga, maskulinitet och våld

SKL:s skrift Maskulinitet och jämställdhet

Uppdaterat: 20 juni 2018
8WWA