Sammanfattning Vårdprogram Våld i nära relationer

Vårdprogrammet Våld i Nära Relationer är ett styrande dokument och ska ge stöd och trygghet till professionen i arbetet med den våldsutsatta och den krets av personer som närmast påverkas av våld.

Målgrupp

Vårdprogrammet riktar sig till medarbetare i den patientnära verksamheten i Region Sörmland och är beslutad av landstingsdirektören. Regiondirektören och förvaltningscheferna/divisionschef för Folktandvården, Habilitering och Hjälpmedel, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen samt regionsjukhuset Karsudden har ingått i styrgruppen för framtagandet av vårdprogrammet.

Mål

Målet för vårdprogrammet är ett förbättrat omhändertagande av patienter utsatta för våld i nära relationer och den krets av personer som närmast påverkas våldet.

2000-3000 utsätts i Sörmland

Våld i nära relationer har en djup inverkan på den drabbades fysiska och psykiska hälsa, både på kort och på lång sikt. Partnervåld, våld mot barn, våld mot äldre och hedersrelaterat våld och förtryck är de kategorier av våld i nära relationer som omfattas av vårdprogrammet. Den vuxna våldsutsatta i nära relationer är oftast en kvinna.

I Sörmland utsätts minst 2000 - 3000 kvinnor för någon form av partnervåld varje år och vart tionde barn i Sverige beräknas någon gång ha upplevt våld. Våldet kan ta uttryck i form av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt som ekonomiskt förtryck och försummelse (omsorgssvikt).

Patienter utsatta för våld

Den som blivit utsatt för våld i nära relationer söker hälso- och sjukvården för akuta skador men också för mer ospecifika smärttillstånd eller andra besvär som gett symtom som kan vara effekter orsakade av våld. Många skäms över sin situation och berättar inte spontant om våldet.

Våga se och fråga om våld i nära relationer är en förutsättning för att nå målet ett förbättrat patientomhändertagande.

Ansvaret för den patientnära verksamheten i arbetet med patienter utsatta för våld i nära relationer är att:

  • Upptäcka, identifiera och förebygga våldet
  • Ge adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande
  • Göra korrekt dokumentation/rättsmedicinsk undersökning/rättsintyg
  • Samverka med och hänvisa till andra berörda aktörer samt enligt Socialtjänstlagen 14 kap, 1 §: Anmälningsskyldighet till kommunens socialnämnd om ett barn (0 -18 år) misstänks fara illa eller far illa. Grunden för utförande av dessa uppgifter är ett gott bemötande samt kunskap om våld i nära relationer.

Innehåll

Vårdprogrammet innehåller konkreta verktyg som tips och idéer till de områden som är den patientnära verksamhetens ansvar exempelvis:

  • Att möta den våldsutsatta - flödesschema
  • Hur frågar jag om våld"
  • Telefonlistor kommunuppdelat
  • Läkarundersökning/rättsintyg vid misstanke om våld.

Riktlinjer

Vårdprogrammet ska kompletteras med verksamhetsanpassade vårdrutiner som tas fram utifrån de specifika förhållanden som gäller inom respektive verksamhet.

Revidering och uppdatering

De delar i programmet som handlar om metodutveckling och kunskapsbas uppdateras kontinuerligt. Uppföljning sker utifrån fastställda indikatorer.

Utbildning

Två grundläggande utbildningar om våld i nära relationer finns på Kompetensportalen. Utbildningarna är baserad på vårdprogrammet.

Uppdaterat: 21 april 2022
V645