Förebygga

Öka kunskapsnivån och medvetenhet om våld i nära relationer i den patientnära verksamheten. Identifiera riskgrupper/hela patientgruppen och skapa aktiviteter som stödjer och motverkar riskbeteende

Sprida kunskap

"En av de viktigaste insatserna för att förebygga mäns våld mot kvinnor i nära relationer är att sprida kunskap. Kunskapen måste omfatta alla delar av denna omfattande fråga – våldets utbredning och former, samhällets ansvar samt förståelse för sambandet mellan ojämställdhet och mäns dominans och våld. Det är genom att synliggöra våldets olika orsaker liksom olika tänkbara lösningar på problemet som förändringar blir möjliga." (ur förord SKL:s kunskapsöversikt Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, 2006)

Förebyggande insatser kan delas in i primärprevention och sekundärprevention:

Primärprevention är insatser som vänder sig till befolkningen generellt för att våld inte ska uppstå. Detta handlar om aktivt jämställdhetsarbete och att förändra normen kring maskulinitet, makt och våld.

Sekundärprevention är insatser som riktar sig till selektiva grupper med gemensamma behov eller problem för att förhindra våldsutövning och vidare utsatthet för våld.

Exempel på detta är att:

  • Höja kunskapsnivån och medvetenheten hos personalen kring våld för att kunna identifiera patienter som är våldsutsatta
  • Identifiera patienter som är våldsutsatta genom att ställa frågan om erfarenhet av våldsutsatthet som en rutinfråga
  • Samverka med andra aktörer, t ex kommunen, polisen, kvinno- och brottsofferjouren som kan ge skydd, stöd för våldsutsatt
  • Ge behandling för våldsutövande män/kvinnor
  • Ge behandling för barn och ungdomar som upplever våld i sin familj

Identifiera riskgrupper/hela patientgruppen och skapa aktiviteter som stödjer och motverkar riskbeteende

Ett exempel är Barnavårdscentralens information till alla nyblivna föräldrar via broschyrer och samtal kring våldssituationer.

Att ställa frågan om våldsutsatthet som en del av anamnesen rekommenderas som förebyggande insats;

  • Mödrahälsovården som har som målsättning att fråga alla kvinnor som skrivs in i verksamheten om våldsutsatthet.
  • Smärtrehabiliteringsmottagningarna som ställer frågan om våldsutsatthet i sin anamnesupptagning.
Uppdaterat: 24 april 2018
PV54