Fråga om våld

Exempel på Hur frågan om våldsutsatthet kan ställas

Det finns många sätt att ställa frågan om våld och den bör anpassas utifrån situation och vilken relation som man har till patienten.

Närma sig frågan

Ett sätt att närma sig frågan är att säga att du rutinmässigt frågar patienter om våld för att utsatthet för våld är vanligt.

Direkta frågor

Exempel på direkta frågor (det är viktigt med direkt ordval) är "har någon slagit dig", "har du känt dig hotad någon gång", "har du varit utsatt för psykisk eller fysisk våld av din partner eller någon annan i din närhet".

Indirekta frågor

Exempel på indirekta frågor är "Det är ju vanligt att alla par är oense ibland. Vad händer när du och din partner har olika åsikter?".

Exempel på frågor

 • Har du någonsin haft ett förhållande där du känt dig rädd eller hotad?
 • Har någon partner gjort dig illa?
 • Har du tvingats till eller varit med om sex som du helst hade varit utan?
 • Har du någon gång blivit utsatt för att någon slagit dig, knuffat dig, bankat ditt huvud i väggen eller golvet, tagit struptag på dig eller på något annat sätt försökt skada dig?
 • Har någon hotat att slå dig eller göra andra saker med dig så att du har blivit rädd?
 • Brukar någon skrika åt dig säga nedsättande saker till dig eller kontrollera vad du gör eller på annat sätt utnyttja dig?
 • Har någon tvingat dig till sexuella handlingar mot din vilja eller tvingat dig att bli vittne till sexuella handlingar mot din vilja?
 • Har du varit utsatt för penetrerade sex mot din vilja?
 • Är du rädd för någon i din närhet?
 • Har du bevittnat våld i nära relation.
 • Har du själv varit/eller är du utsatt för våld. Hur har du hanterat det?

Exempel på frågor till personer med funktionsnedsättning äldre eller yngre:

 • Har du hindrats från att använda rullstol, käpp eller annat hjälmedel?
 • Har du vägrats hjälp med att ta din medicin, komma till badrummet, komma upp ur sängen, klä dig eller få mat/dryck

Vid hedersrelaterat våld och förtryck

Forskare Astrid Schlytters användbara frågor att ställa vid misstanke om hedersrelaterat våld:

 • Vad får hon/han inte göra som hon/han skulle vilja göra
 • Vad måste hon/han göra som hon/han inte vill.

Blankett med frågor

Exempel på blankett frågor om våld och sexuella övergrepp. Hämtat från NCK:s handbok nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp, avsnitt Att ställa frågan

Bilder för att tala om våld

Metoder och hjälpmedel för att prata om våld med den som har svårt att kommunicera med tal.

Screeningfrågor

Här finns exempel på screeningfrågor att ställa (under bilagor s 41-61) till våldsutsatt kvinna, barn, personer med funktionsnedsättning. Tänk på att prata enskilt med barnet.

Uppdaterat: 24 april 2018
MJFF