Samverka och hänvisa

Samverkan med andra myndigheter och ideella organisationer är angeläget för att den våldsutsatta ska få rätt stöd och skydd. Den patientnära verksamheten ska medverka i formandet av och delta i samverkansarenor mot våld i nära relationer samt samarbeta i patientärenden. Samverkan/samarbete ska både ske inom regionens verksamheter och med externa aktörer.

Samhällets ansvar

Det är samhällets ansvar att stödja och hjälpa de barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Myndigheterna har olika ansvarsområden och ska på olika sätt hjälpa den som är utsatt för våld, den som bevittnar våld eller den som utsätter någon för våld.

En god samverkan

En god samverkan mellan berörda myndigheter och frivilliga organisationer är en nyckelfråga för att den våldsutsatta i nära relationer ska få det stöd och den hjälp hon/han behöver. Samverkan på individnivå ska alltid ske med samtycke från den våldsutsatta.

Den patientnära verksamhetens externa samverkanspartner

De berörda aktörerna som den patientnära verksamheten samverkar med och hänvisar till är kommunernas socialtjänst, polis- och åklagarmyndigheten samt ideella organisationer som kvinno- och brottsofferjourer. Här hittar du telefonlistor!

Lokal och regional samverkan idag

Samverkan kring våld i nära relationer sker idag både på en lokal och på en regional nivå i länet.

På regional nivå finns samverkansorganet Länssamverkan mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

På lokal nivå förekommer samarbete kring mäns våld mot kvinnor, med medverkan från Region Sörmland, i STOPP/Barnahus, Eskilstuna/Strängnäs, i samverkansgruppen för kvinnofrid i Katrineholm/Vingåker, FRIDA, samt samverkansgruppen i Nyköping/Oxelösund/Trosa/Gnesta/Flen. I grupperna ingår representanter utöver kommun och region, från polis- och åklagarmyndigheten samt i vissa grupper kvinno- och brottsofferjouren.

Kommunernas socialtjänst

Socialtjänstens uppdrag

Kommunens socialnämnd har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver. Detta ansvar regleras i socialtjänstlagen. Socialtjänsten har en skyldighet att hjälpa och stödja de våldsutsatta kvinnorna. De har också ett ansvar för att barn som sett och hört våld får hjälp och stöd.

Samtliga kommuner i länet har övergripande handlingsplaner kring våld i nära relationer/kvinnofrid.

Exempel på insatser

Exempel på insatser i syfte att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld är ekonomiskt bistånd, hjälp med tillfälligt boende, rådgivande och stödjande samtal, förordnande av kontaktperson, förmedling av kontakter med myndigheter och frivilligorganisationer, hjälp med att söka efter ny bostad, kontakter med polismyndigheter och övriga rättsväsendet vid polisanmälan.

Samtliga kommuner i länet erbjuder stöd- och hjälpinsatser till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Kommunens socialtjänst kan nås på icke kontorstid via socialjour i de större kommunerna alternativt social beredskap.

I vissa kommuner i länet erbjuds våldsutövaren via mansmottagningar råd, stöd och behandling.

Polis- och åklagarmyndigheten

Polisens uppdrag

Polisen ska förebygga, upptäcka och beivra våldsbrott i nära relationer. De ska skydda hotade och deras närstående från nya brott. Mäns våld mot kvinnor faller under allmänt åtal vilket innebär att om brottet kommit till polisens kännedom ska utredning inledas oberoende om den våldsutsatta polisanmäler eller ej. Den våldsutsattas egen polisanmälan och samarbete ger bättre kvalitet på polisens utredning.

Familjevåldsenheten

I Södermanland utreds brott i nära relationer av polisens familjevåldsenhet. Familjevåldsenheten utreder brott i nära relationer, till exempel misshandel, grov kvinnofridskränkning, sexualbrott och hedersrelaterade brott. En annan del av enhetens arbete är brott mot barn. Särskilda familjevåldsenheter finns med mål att Polisen ska bli bättre och hålla jämnare kvalitet i utredningarna.

Brottsofferstöd

På polisen i Sörmland finns brottsoffersamordnare vid Brottsoffer- och personsäkerhetsroteln som ansvarar för kvalificerat brottsofferstöd och skyddsåtgärder.

Polisen - Brott i nära relationer

Åklagarmyndighetens uppdrag

Åklagaren har tre huvuduppgifter, att leda polisens brottsutredning, att fatta beslut om åtal ska väckas samt att föra talan i domstol. Åklagare fattar också beslut om besöksförbud.

Riskbedömningsinstrument SARA och FREDA

Polisen använder riskbedömningsinstrument SARA, Spousal Assault Risk Assessment Guide, vid bedömning av risk för framtida partnervåld. Ett annat riskbedömningsinstrument, FREDA, används inom socialtjänsten.

Ideella organisationer som kvinno- och brottsofferjourer

Kvinnojouren

Kvinnojouren är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation. Kvinnojouren arbetar för att kvinnor och barn som blivit utsatta för våld, hot och övergrepp ska få stöd och hjälp. De erbjuder stödsamtal och skyddat boende samt hjälp att förmedla kontakt till exempelvis socialtjänst och polis. All rådgivning är gratis och den våldsutsatta kan vara anonym. Tillgång till kvinnojour finns i samtliga kommuner i länet, MOA - Eskilstuna, MÅNA – Strängnäs, MIRA – Nyköping/Oxelösund/Gnesta/Trosa, MIRANDA – Katrineholm/Vingåker samt MALVA - Flen.

Unizon kvinnojourer Sörmland

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren erbjuder stöd och hjälp till den som utsatts för brott i form av t ex samtal, information om hur en polisanmälan går till, stöd vid rättegång. Brottsofferjoursverksamhet bedrivs i samtliga kommuner i länet.

Brottsofferjourer Sörmland

Övriga samverkansarenor i Sörmland

Övriga samverkansarenor där Landstinget Sörmland ingår och där våld i nära relationer är ett område att samarbeta omkring:

Barnahus

Barnahus som är en samverkansarena för polis, åklagare, kommunerna och landstinget finns i Nyköping och Eskilstuna. Barn under 18 år som utsatts för våldsbrott, sexualbrott eller andra allvarliga brott ska få möjlighet till medicinsk, psykosocial och juridisk hjälp.

Syftet med verksamheten Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

I Barnahus Nyköping deltar:

  • Kommuner: Nyköping, Katrineholm, Flen, Trosa, Oxelösund, Gnesta, Vingåker
  • Polismyndigheten i Södermanlands län
  • Region Sörmland, barnkliniken samt barn- och ungdomspsykiatri
  • Åklagarkammaren i Nyköping

I Barnahus Eskilstuna deltar:

  • Kommuner: Eskilstuna, Strängnäs
  • Polismyndigheten i Södermanlands län
  • Region Sörmland, barnkliniken samt barn- och ungdomspsykiatri
  • Åklagarkammaren i Eskilstuna

Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningen vänder sig till ungdomar mellan 13-23 år och där arbetar kuratorer, psykologer, sjuksköterskor/barnmorskor och läkare. På mottagningen erbjuds provtagning av sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel. Informationsinsatser ges både på mottagningen och i skolor kring sexualitet, samlevnad och kroppen. Samtal erbjuds på ungdomsmottagningen om bl a relationer, identitet, abort, att bli förälder, sexuella kränkningar/övergrepp, nedstämdhet och ensamhet. Ungdomsmottagningar finns i samtliga av länets kommuner.

Familjecentral

Familjecentralen är en mötesplats där barnet står i centrum. Familjecentralen är öppen för blivande föräldrar och föräldrar med barn (0-12 år). Basen för en familjecentrals verksamhet är barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. I de flesta kommunerna i länet finns det familjecentraler.

SIP- Samordnad individuell plan

SIP= Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om det finns behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när samordning bör genomföras. Samordnad individuell plan är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap.)".

Hemsjukvården

En definition av våld mot äldre är den så kallade Toronto-deklarationen som 2002 antogs av WHO: Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskad/lämplig handling som utförs inom ett förhållande där det finns förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person. Denna handling kan vara fysisk, psykologisk/känslomässig, finansiell eller helt enkelt återspegla avsiktlig eller oavsiktlig försummelse.

Regionen har ansvar för läkarinsatser för patienter som vårdas i hemmet. Vården i hemmet utförs med stöd av kommunens personal inom särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård. Den personal som arbetar i patientens hem får ofta en god insikt i patientens relationer med närstående.

Verksamhetsanpassade rutiner inom berörda landstingsverksamheter bör utformas så att frågan om huruvida det förekommer våld i hemmet hos patienterna på korttids- ,särskilt och i ordinärt boende regelmässigt tas upp på de samverkansmöten som anordnas för att planera och följa upp vården för enskilda patienter.

Ytterligare information se Socialstyrelsen, Våld mot äldre.

Uppdaterat: 21 april 2022
KEJP