Verksamhetsanpassade vårdrutiner

Syftet med en vårdrutin är att klargöra vårdkontakter med våldsutsatt patient i nära relationer så att enskild medarbetare vet hur hon eller han ska agera.

Anpassade vårdrutiner tas fram utifrån de lokala och specifika förhållanden som gäller inom respektive verksamhet. De verksamheter som har vårdrutiner kan eventuellt behöva revidera befintliga vårdrutiner utifrån vårdprogrammets intentioner.

Förutsättningar inom den patientnära verksamheten är olika både utifrån uppdrag och geografin. Ansvaret för den våldsutsatta är dock detsamma:

 • gott bemötande
 • upptäcka och identifiera
 • adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande
 • korrekt dokumentation/ rättsmedicinsk undersökning
 • rättsintyg
 • samverka och hänvisa till andra berörda aktörer
 • anmälningsskyldighet till socialtjänsten när barn misstänks fara eller far illa.

Vårdprogrammet ger en vägledning via konkreta verktyg, tips och idéer till de områden som är den patientnära verksamhetens ansvar. Exempelvis kan det konkreta verktyget "att möta den våldsutsatta" vara en lämplig utgångspunkt för den verksamhetsanpassade vårdrutinen.

Exempel på vad som kan ingå i vårdrutinen

 • Hur och till vilka ställs frågan om våldsutsatthet - rutinmässigt eller på indikation.
 • Om våldsutsatthet konstateras, hur och av vem säkerställs omhändertagande, i akuta och icke-akuta situationer:
 1. Medicinskt; läkarundersökning/dokumentation skador/rättsmedicinsk undersökning
 2. Psykosocialt; rutiner vem ger våldsutsatt psykosocialt stöd akut/icke-akut och säkerställer erbjudande om uppföljande samtal alt. remiss annan behandlande enhet
 • Vilka andra resurser internt i landstinget och externt som kommunen, polisen, kvinno-/brottsofferjour finns att hänvisa till/samverka med.
 • Rutiner för att ställa frågan om minderåriga barn finns i familjen.
 • Rutiner med polis- åklagarmyndigheten kring begäran om rättsintyg, läkarundersökning/rättsmedicinsk undersökning, tillvägagångsätt, vilket innehåll efterfrågas, med mera.
 • Information om spårsäkringssats, var den finns, var prover ska förvaras
 • Rutin för anmälningsskyldigheten när barn misstänks fara eller far illa
 • Hur dokumentationen sker
 • Säkerställa baskunskap om Våld i Nära relationer till medarbetare och nya medarbetare

Baskunskap om våld i nära relationer- e-learnbaserad utbildning

Med vårdprogrammet som bas har en grundläggande utbildning om våld i nära relationer tagits fram.

Alla medarbetare i den patientnära verksamheten rekommenderas att genomgå denna utbildning.

Innehållet i utbildningen omfattar fakta om våld i nära relationer, en beskrivning av vårdens uppdrag- och ansvarsområden samt Hur du kan få stöd i detta arbete.

I utbildningen ingår 7 scenarios där vården möter våldsutsatta personer och personer som kan vara eller är i riskzon för att bli våldsutsatta. Scenarierna kan användas som ett diskussionsunderlag på din arbetsplats kring hur ni ska agera.

Utbildningen är e-learnbaserad och nås via Kompetensportalens webbsida

Uppdaterat: 9 oktober 2019
1KX5