22 december 2020

Läkemedelshantering i Sörmland

Läkemedelskommitténs Expertgrupp Läkemedelshantering har nu slutfört revideringsarbetet av Läkemedelshantering i Sörmland som är en gemensam rutin för Region Sörmland och samtliga nio kommuner i länet. Den utgör också en lokal anvisning till Vårdhandboken.

Den nya rutinen utgår från den föreskrift som gäller från 1/1 – 2018 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37

Den nya rutinen finns på Samverkanswebben på sidan för Läkemedelshantering. Där finns också ett presentationsmaterial med de viktigaste förändringarna. I rutinen ingår bl.a. ansvarsfördelning för vårdgivare men också detaljerad information, praktiska bilagor och mallar som kan användas på alla vårdenheter.

Marie Portström och Agneta Schultz   
Expertgrupp Läkemedelshantering   

Lars Steen
Ordförande Läkemedelskommittén

RD6A