16 maj 2019

Arbetshälsorapport 2017 - Liv och hälsa

Utifrån enkätundersökningen Liv & hälsa som Sörmland gör tillsammans med Uppsala, Västmanland och Örebro har det nu tagits fram en rapport, Arbetshälsorapport Liv & hälsa 2017, som beskriver det arbetsrelaterade hälsoläget för förvärvsarbetande i Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län.

I rapporten studeras arbetslivsrelaterade faktorer utifrån hur dessa fördelas över indelningsgrunderna kön, ålder, utbildningsnivå och län som hämtats från SCB:s registerdata. De arbetslivsrelaterade faktorerna studeras även utifrån hälsorelaterade faktorer som hämtats från enkätsvaren, exempelvis anställningsform, antal arbetade timmar per vecka och pendling.

Vår förhoppning är att rapporten kommer att kunna vara ett underlag till prioriteringar i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Till Arbetshälsorapporten Liv och hälsa 2017.

Mer om Liv och Hälsa enkätundersökning.

Innehållsansvarig: Katarina Gustafson
RZQD