Forskning 2021

Här visas de forskningsprojekt som har fått forskningsstöd från Centrum för klinisk forskning Region Sörmland under 2021.

Planeringsstöd (1-2 veckorsstöd)

Projekt: Planeringsstöd för att skapa en studieplan för doktorand
Projektansvarig: Sofia Lenninger, läkare, Barn- och ungdomspsykiatriska mottagning, Nyköpings lasarett

Projekt: The use of platelet rich fibrin PRF in the alveolar after surgical removal of the impacted mandibular third molar.
Projektansvarig: Wisam Al-Askari, käkkirurg, Specialisttandvård käkkirurgi

Projekt: Identification of differences in biomarkers in heart failure with preserved ejection fraction with or without atrial fibrillation
Projektansvarig: Abraham Merzo, läkare, Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Kartläggning av medfödda skelett- och bindvävssjukdomar: korrelation mellan genotyp och fenotyp
Projektansvarig: Elin Stavrén-Eriksson, ST-läkare, Barn- och ungdomskliniken, Region Sörmland

Projekt: Epidemiologisk nationell registerstudie av postoperativ behandling vid intermediär risk cervixcancer, ett internationellt samarbete
Projektansvarig: Anna Norberg Hardie, läkare, Gnesta vårdcentral

Projekt: AI effect in breast cancer screening
Projektansvarig: Hanen Al-bazzaz, läkare, Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Including ability-to-walk as a parameter to assess risk for critical illness among hospital in-patients
Projektansvarig: Hampus Ekström, läkare, Medicinkliniken, Nyköpings lasarett

Projektstöd (1-6 veckorsstöd)

Projekt: Utökad långtidsuppföljning efter sjukhusvård på grund av "Akuta och övergående psykotiska syndrom"
Projektansvarig: Styrbjörn Kalling, överläkare, Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Utveckling av patientrapporterade utfallsmått för utvärdering av nutritionsbehandling för patienter som har haft stroke och har risk för undernäring
Projektansvarig: Jennifer McGreevy, dietist, Dietistenheten, Nyköpings lasarett

Projekt: Upplevelse av att vara SMSlivräddare
Projektansvarig: Harald Lindén, infrastrukturspecialist, Patientsäkerhetsenheten, Region Sörmland

Projekt: Hur påverkas lungkapaciteten hos personer som haft Covid-19 av specifik fysioterapeutisk träning? Hur upplevs vårdtid, rehabperiod och efterförlopp?
Projektansvarig: Susann Azzabi, leg sjukgymnast, Sjukgymnastiken, Nyköpings lasarett

Projekt: Hur påverkas lungkapaciteten hos personer som haft Covid-19 av specifik fysioterapeutisk träning? Hur upplevs vårdtid, rehabperiod och efterförlopp?
Projektansvarig: Christine Jones, leg sjukgymnast, Sjukgymnastiken, Nyköpings lasarett

Projekt: Childhood-onset of Primary Sclerosing Cholangitis - characteristic presentation, natural course and evaluation of predictive factors
Projektansvarig: Anna Jerregård Skarby, läkare, Ger-Rehabkliniken, Nyköpings lasarett

Projekt: Undersökning av komplikationer hos patienter med en PICC-line respektive en subkutan venport
Projektansvarig: Aleksandra Beck, operationssköterska, Anestesikliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Risk factors and outcomes for patients with clinical T1 renal cell carcinomas pathologically upgraded to T3 tumors after surgery
Projektansvarig: Tarik Almdalal, läkare, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Samtal om våld inom barnhälsovården - En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av förändrad roll och föräldrars reaktion
Projektansvarig: Ulrika Lindskog, distriktssköterska, Skiftinge VC, Eskilstuna

Projekt: Accelerometri som mått på vardagens rörelse i övre extremitet; Metodutveckling, validitet, användbarhet och känslighet för förändring hos barn med CP
Projektansvarig: Jenny Hallgren, arbetsterapeut, Habiliteringsverksamhet, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Dansterapi en psykologisk metod primärvården -en kvalitativ studie
Projektansvarig: Karin Vetterfalk, psykoterapeut/dansterapeut, Åsidans VC, Nyköping

Projekt: Uppföljning av barnpatienter som tandbehandlats på pedodontin på grund av omfattande karies i förskoleålder
Projektansvarig: Lilly Moazzami, övertandläkare, Specialisttandvården, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Samtal om våld med alla föräldrar- en pilotstudie inom barnhälsovård i Sörmland
Projektansvarig: Jennie Nimborg, enhetschef, Hälsovalsstaben, Region Sörmland

Projekt: Resultat efter behandling av keloid med kirurgisk excision och brachyterapi; klinisk långtidsuppföljning samt patientens egen utvärdering
Projektansvarig: Josephine Ryberg, specialistläkare, Öron-näsa-halskliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Vårdpersonalens uppfattningar av fysisk aktivitet som kompletterande behandlingsmetod för tonåringar med psykisk ohälsa inom barn- och ungdomspsykiatrin
Projektansvarig: Djamila Stålnäbb, projektledare, Regionservice, Region Sörmland

Projekt: En studie av immunologisk aktivitet och funktion, samt viral persistens hos långtidscovidpatienter
Projektansvarig: Elsa Biteus, specialistläkare, Gnesta VC

Projekt: Psykologiska effekter av krigstrauman i ett livsperspektiv. Traumatiska livshändelser och reaktioner, risk- och skyddsfaktorer samt coping-strategier
Projektansvarig: Gunilla Björkqvist, leg psykolog, Psykiatriskakliniken, Nyköpings lasarett/Kullbergska sjukhuset

Doktorandstöd (upp till 50 % stöd)

Projekt: Att främja en hållbar vardags- och arbetshälsa- på individ, grupp och organisatorisknivå
Projektansvarig: Louise Karlsson, leg arbetsterapeut/rehabkoordinator, Gnesta VC

Projekt: Optimizing the initial choice of neoadjuvant treatment and the surgical strategy after neoadjuvant treatment in patients with breast cancer
Projektansvarig: Servah Hosseini-Mellner, ST-läkare, Kliniken för kirurgi och urolog, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: The impact of the microbiome on reproductive outcome and assisted reproductive technology (ART) treatments
Projektansvarig: Hana Shabana, läkare, specialist inom obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken Sörmland

Projekt: Utvärdering av behandlingseffekt av halskrage mot sömnapné
Projektansvarig: Florim Delijaj, läkare, Tunafors VC

Projekt: Epidemiology of and treatment options for recurrent Clostridioides difficile gastroenteritis
Projektansvarig: Måns Stefansson, ST-läkare, Infektions- och lungkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Nutritionsstatus och förändring i kroppssammansättning efter cytostatikabehandling vid akut leukemi
Projektansvarig: Isabell Stahlén, dietist, Dietistenheten, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Teamarbete inom svensk barnhälsovård
Projektansvarig: Ulrika Svea Nygren, vårdutvecklare, Barnhälsovården, Mälarsjuhuset Eskilstuna

Projekt: Kontinuitet i vården för patienter som vårdats på grund av hjärtsjukdom.
Projektansvarig: Emma Säfström, sjuksköterska, Medicinkliniken, Nyköpings lasarett

Projekt: Evaluering av respiratorisk funktion hos patienter med fibromyalgi
Projektansvarig: Kent Jonsson. sjukgymnast, Smärtmottagningen, Nyköpings lasarett

Projekt: Prediction of disease activity and temporomandibular joint involvement in patients with juvenile idiopathic arthritis.
Projektansvarig: Malin Collin, övertandläkare, bettfysiolog, Specialisttandvården, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Vårdande av patienter med suicidalitet inom ambulanssjukvården: Vårdkontakter, dokumentation och vårdsamtal
Projektansvarig: Staffan Hammarbäck, specialistsjuksköterska, Ambulanssjukvården Katrineholm

Projekt: Interpersonella relationer och långvarig smärta
Projektansvarig:
Pernilla Abrahamsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, Smärtmottagningen, Nyköpings lasarett

Projekt: Arm och handfunktion hos barn med cerebral pares
Projektansvarig: Jenny Hedberg Graff, arbetsterapeut, Habiliteringsverksamheten Region Sörmland

Projekt: Maternal outcomes and placental alterations after alcohol and drug exposure during
pregnancy
Projektansvarig: Joline Asp, ST-läkare, Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett

Projekt: Upplevelser av socialt och professionellt stöd vid amning
Projektansvarig: Ingrid Blixt, samordningsbarnmorska, Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Studier av alternativa implantatmaterial On alternative materials for dental implants
Projektansvarig: Rachel Duhan, tandläkare, Folktandvården Citykliniken, Eskilstuna

Projekt: Fex-Can Childhood - Fertility and Sexuality following Childhood Cancer
Projektansvarig: Kristina Fagerkvist, barnmorska, Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Longitudinal follow-up study of adolescents with early onset psychotic disorders - clinical characteristics, brain structure and neurocognition
Projektansvarig: Tereza Calkova, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, BUP-kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Ortosanvändning och komorbiditet hos individer med cerebral pares och ryggmärgsbråck
Projektansvarig: Jessica Stockman, sjukgymnast, Habiliteringsmottagning Nyköping

Projekt: Aspects of Acute Pancreatitis - Studies on Ethiology and Outcome
Projektansvarig: Daniel Selin, ST-läkare, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Samtalsbehandling i psykiatrisk öppenvård.
Projektansvarig: Jan Erik Lundkvist, psykoterapeut, Psykmottagning, Nyköpings lasarett

Projekt: Maxillomandibular Fractures - Causes and consequences
Projektansvarig: Sebastian Dybeck Udd, käkkirurg, Käkkirurgiska kliniken, Specialisttandvården Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Kirurgisk rekonstruktion av funktionella och anatomiska defekter i hiatus diafragmatica
Projektansvarig: Apostolos Analatos, läkare, Kliniken för kirurgi och urologi, Nyköpings lasarett

Projekt: Health and some of its determinants among persons receiving economical social assistance, a prospective and cross-sectional approach
Projektansvarig: Ulf Larsson, statistiker, Centrum för klinisk forskning, Region Sörmland

Projekt: Hur påverkar tonårspojkars psykiska ohälsa och ohälsosamma beteenden deras tankar om och möjligheter till konfidentialitet på vårdcentral?
Projektansvarig: Johanna Haraldsson, distriktsläkare, Strängnäs VC

Projekt: Sluten vs öppen kirurgi vid palatinalt felställda hörntänder; behandlingstid, komplikationer, patienterfarenheter och hälsoekonomi. En multicenter RCT
Projektansvarig: Margitha Björksved, övertandläkare ortodonti, Specialisttandvården, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Delaktighet vid samordnad individuell planering (SIP) för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning
Projektansvarig: Liv Nordström, utvecklingsledare, FoU i Sörmland

Projekt: Nät och nätfixation i bråckkirurgi
Projektansvarig: Bengt Novik, läkare, Kliniken för kirurgi och urologi, Nyköpings lasarett

Projekt: Att definiera, identifiera och behandla kritisk sjukdom i sjukvårdsmiljöer med låg personaltäthet.
Projektansvarig: Carl Otto Schell, tf överläkare, specialist i internmedicin samt ST-läkare i kardiologi, Medicinkliniken, Nyköpings lasarett

Projekt: Patient related outcome measures in perioperative care.
Projektansvarig: Sara Lyckner, intensivvårdssjuksköterska, Anestesikliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Lång vistelsetid på akutmottagning - Koncept, orsaker och konsekvenser
Projektansvarig: Jonas Andersson, akutsjuksköterska, Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Terapeut- och behandlingsfaktorers betydelse för utfall vid samtalsbehandling i psykiatrisk öppenvård
Projektansvarig: Katarina Georgsson, psykolog, studierektor för PTP-programmet, Nyköpings lasarett

Projekt: Riskful alcohol use among young adults in clinical and general populations, development and assessment
Projektansvarig: Sofia Lenninger, läkare, Barn- och ungdomsspykiatriska mottagningen, Nyköpings lasarett

Stöd till disputerad forskare (upp till 20 % stöd)

Projekt: Förbättrad vårdkedja för patienter med hjärtsvikt
Projektansvarig: Maria Liljeroos, sjuksköterska, Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Effekten av simulatorträning på patientsäkerhet, kirurgens praktiska skicklighet, stressnivåer samt postoperativa komplikationer.
Projektansvarig: Ninos Oussi, läkare, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Uppföljning och implementering av nack-specifik träning via internet för personer med långvariga besvär efter whiplashtrauma. Randomiserade studier.
Projektansvarig: Gunnel Peterson, sjukgymnast, VC Linden, PrimUs Hälsoval Region Sörmland.

Projekt: Obstetrisk forskning
Projektansvarig: Ove Axelsson, professor, Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Övre gastrointestinala sjukdomar - epidemiologi, kliniska aspekter och malign potential.
Projektansvarig: John Maret-Ouda, ST-läkare, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Neurologisk påverkan av anestesi och lungfunktion hos patienter med kronisk smärta.
Projektansvarig: Andreas Pikwer, läkare, Anestesikliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Aspekter på oralprotetiska behandlingar m.m.
Projektansvarig: Lars Hjalmarsson, övertandläkare, Specialisttandvården, Folktandvården, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Predictors for skeletal maturity in children with scoliosis: a randomised controlled trial
Projektansvarig: Carl Mellner, ST-läkare, Ortopedkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Utvärdering av sömnsvårigheter hos barn med hjälp av SLEEP DISTURBANCES SCALE FOR CHILDREN (SDSC)
Projektansvarig: Eva Åndell Jason, överläkare, barnläkare och barnneurolog, Barn- och ungdomskliniken, Nyköpings lasarett

Projekt: Resiliens på individ- och systemnivå under Covid-19: Lärdomar om framgångsfaktorer för patientsäkerhet, hållbar arbetsmiljö och etik.
Projektansvarig: Petronella Bjurling Sjöberg, patientsäkerhetssamordnare, specialistsjuksköterska intensivvård, Patientsäkerhetsenheten, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Svåra intensivvårdskrävande svampinfektioner
Projektansvarig: Markus Castegren, läkare, Anestesikliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: En jämlik och nära akut vård av marginaliserade patientgrupper: med fokus på en god akut vård av äldre och personer med psykisk ohälsa
Projektansvarig: Mats Holmberg, FoU-strateg, sjuksköterska, Ambulanssjukvården, Region Sörmland

Projekt: Fotounderstödda samtal om möten med vårdhund som stöd för engagemang och välbefinnande vid demenssjukdom: En observationsstudie
Projektansvarig: Lena Nordgren, forskningshandledare, sjuksköterska, Centrum för klinisk forskning, Region Sörmland

Projekt: Att vara ung och ha en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning - hur påverkar det skola, relationer och fritid
Projektansvarig: Sanna Tiikkaja, folkhälsoplanerare, Hållbar regional utveckling, hälsofrämjande arbete, Region Sörmland

Projekt: En jämlik och rättvis Hälso- och sjukvård för barn och unga - studier av arbetssätt och tecken på utsatthet för att främja barns hälsa och utveckling
Projektansvarig: Ylva Tindberg, barnhälsovårdsöverläkare, Hälsoval, Barnhälsovården Sörmland

Projekt: Kan BCG behandling av urinblåsecancer minska risken för immunassocierade sjukdomar som Covid 19 infektion och Alzheimer?
Projektansvarig: Eugen YuHui Wang, forskningshandledare, läkare, Centrum för klinisk forskning, Region Sörmland

Projekt: Postdoktoral ansökan med inriktning mot stroke
Projektansvarig: Staffan Eriksson, forskningshandledare, sjukgymnast, Centrum för klinisk forskning, Region Sörmland

Projekt: Bästa möjliga hälsa och vård för barn och unga med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar
Projektansvarig: Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården Sörmland

Projekt: Hälsofrämjande och förebyggande arbete för en god och nära hälsa i Sörmland 
Projektansvarig: Marina Arkkukangas, FoU-chef, FoU i Sörmland

Projekt: För- och nackdelar med PICC-line jämfört med subkutan venport vid behov av en central infart för långtidsbruk
Projektansvarig: Annika Ohlsson, forskningssjuksköterska, Anestesikliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Kvalitet ur ett allmänläkarperspektiv: en Grounded Theory-studie
Projektansvarig: Linus Jonsson, läkare, Strängnäs VC

Projekt: Vårdpersonals arbetsmiljö och hälsa under Covid-19 pandemin
Projektansvarig: Christina Andreae, sjuksköterska, Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Uppdaterat: 15 september 2021
XAMF