Låneregler Sjukhusbiblioteken i Sörmland

För att få ett bibliotekskort hos Sjukhusbiblioteken i Sörmland ska du vara anställd i Region Sörmland eller verksamhet med avtal, student inom hälso- och sjukvårdsrelaterade ämnen, patient eller anhörig till en patient. Vid registrering av låntagaruppgifter accepterar du sjukhusbibliotekens lånevillkor. Ändringar och tillägg publiceras på sjukhusbibliotekens webbplats och gäller från det datum som anges. Aktuell lydelse av lånevillkoren ligger på sjukhusbibliotekens webbplats.

Låntagare

Lån förutsätter att du är registrerad som låntagare vid sjukhusbiblioteken. Registrering sker via webbformulär på sjukhusbiblioteken webbplats.

Du behöver visa en giltig fotolegitimation och om du är regionsanställd ska du också visa ditt e-tjänstekort.

Sjukhusbiblioteken använder elektroniskt kommunikationssätt därför behöver du ange din e-postadress.

Bibliotekskort

För regionspersonal kan e-tjänstekort användas som bibliotekskort. Reservationer och omlån via webbplatsen kan även ske med personnummer och pinkod.

Bibliotekskortet är personligt och skall betraktas som en värdehandling och får inte göras tillgängligt för någon annan.

Du är personligen ansvarig för alla lån som görs på ditt bibliotekskort och är skyldig att genast anmäla en förlust av kortet till sjukhusbiblioteken. Du ansvarar även för lån på ett förlorat kort, ända tills det spärras.

Att få ett bibliotekskort är kostnadsfritt, men om du tappar bort det så tar vi ut en avgift för ett ersättningskort.

Låntagarens skyldigheter

Genom att registrera dig som låntagare förbinder du dig att följa dessa lånevillkor inklusive ändringar som gjorts efter registreringen.

Du är själv skyldig att hålla dig informerad om den aktuella lydelsen av lånevillkoren.

Du är skyldig att betala de avgifter sjukhusbiblioteken beslutar om.

Du är skyldig att notera lånetidens längd, samt är skyldig att återlämna lånat material senast vid angiven lånetids utgång.

Du ansvarar för dina lån tills det lånade materialet är återlämnat till sjukhusbiblioteken.

Du är skyldig att kontrollera att återlämningen är registrerad.

Material som återlämnas i sjukhusbibliotekens bokinkast lämnas på eget ansvar. Det gäller även material som skickas med internpost eller post.

Du är skyldig att betala alla eventuella förseningsavgifter kontant och snarast möjligt.

Du åtar dig att vårda lånat material väl och att återlämna det i oskadat skick.

Du är skyldig att snarast anmäla ändring av kontaktuppgifter till sjukhusbiblioteken eller själv hålla dina personuppgifter uppdaterade via webbplatsen.

Lån

Lån medges för allt material, utom för referenslitteratur, dagstidningar samt senaste numret av tidskrifter.

Mediespelare lånas endast ut till inneliggande patienter och skall lämnas åter till sjukhusbiblioteken då vårdtiden är slut.

Lånetid

Lånetiden är normalt 4 veckor. Är det en bok som är reserverad av någon annan så är lånetiden alltid två veckor. För fjärrlån bestäms lånetiden av det bibliotek som äger inlånat material.

Omlån

Lånetiden kan förlängas om aktuellt material inte reserverats av annan låntagare.

Om ingen står i kö så kan du låna om upp till fyra gånger.

Omlån måste ske innan lånetidens slut för att undvika förseningsavgift.

Omlån bör ske via bibliotekskatalogen på sjukhusbibliotekens webbplats. För detta behöver man ange bibliotekskortsnummer/personnummer och PIN-kod.

Omlån av fjärrlån måste ske via kontakt med personalen.

Har faktura gått ut på ej återlämnad bok/media kan omlån ej ske.

Reservationer

Reservationer bör ske via bibliotekskatalogen på sjukhusbibliotekens webbplats. Bibliotekskortsnummer/personnummer och PIN-kod behövs.

Vid reservation anges avhämtningsort om du inte befinner dig utanför något av sjukhusen eller av andra skäl tidigare har kontaktat sjukhusbiblioteken och angett att du vill få lån skickade med interpost. Detta är endast möjligt för landstingspersonal.

Ombud

Om du själv inte har möjlighet att hämta ett lån kan du skicka ombud.

Du måste själv i förväg meddela sjukhusbiblioteken att du skickar ombud och namn på ombudet. Budet ska kunna styrka sin identitet med en giltig id-handling.

Undantag kan göras för inneliggande patienter som skickar anhörig eller personal som ombud.

Försenat eller förkommet material

Observera att det alltid är låntagarens skyldighet att själv notera lånetidens längd.

Sjukhusbiblioteken är inte skyldigt att skicka ut påminnelser.

Om lånat material inte återlämnas i tid, är du skyldig att betala förseningsavgift på 10 kr/ media och vecka. Förseningsavgiften löper vidare till dess materialet är återlämnat eller faktura är utskickad.

Patienter betalar ingen förseningsavgift men är skyldiga att ersätta förstört eller förkommet material.

Du är avstängd från nya lån/fjärrlån om skulden uppgår till 100 kr eller mer. Om försenad bok/media inte återlämnas efter 3 påminnelser efter lånetidens utgång räknas materialet som förkommet och ärendet överlämnas till regionens ekonomiavdelning för fakturering. Förkommet material skall ersättas med lägst 200 kr per lånad bok/media. Betalning sker till den betalningsmottagare som anges på fakturan.

Sjukhusbiblioteken har rätt att bedöma ersättningskostnad samt att anvisa hur betalning av avgift skall ske.

För borttappade fjärrlån bestäms avgiften av det utlånande biblioteket. Dock tillkommer hanteringsavgift 100 kr.

Du blir avstängd från ytterligare lån respektive fjärrlån tills förseningssavgiften är betald på sjukhusbiblioteken och fakturan är registrerad som betald hos regionens ekonomiavdelning.

En faktura måste betalas även om du lämnar tillbaka lånet.

Återlämning av skadat material

Du skall vid lånetillfället kontrollera materialets skick. På låntagarens begäran skall sjukhusbiblioteken notera eventuella skador.

Om skadat material måste ersättas är du skyldig att betala kostnaderna för nyförvärv. Noteringar och understrykningar räknas som skada. Sjukhusbiblioteken fastställer värdet av skadan.

Fjärrlån - inlån

Till regionsanställda kan material för forskning och studier fjärrinlånas om materialet inte ingår i sjukhusbibliotekens bestånd.

För material som inlånas från andra bibliotek gäller det långivande bibliotekets lånevillkor i första hand och sjukhusbibliotekens lånevillkor i andra hand.

Vid ersättning av borttappat fjärrinlånat material gäller det utlånande bibliotekets ersättningskrav. Hanteringsavgift 100 kr tillkommer.

Sjukhusbiblioteken har rätt att begränsa antalet fjärrlån.

Betalning av avgifter

Betalning av förseningssavgifter sker alltid kontant till något av sjukhusbiblioteken, en faktura betalas dock till angivet kontoställe.

Avstängning från lånerätten

Den som åsidosätter ett lånevillkor kan avstängas från rätten att låna vid sjukhusbiblioteken. Tillfällig avstängning tillämpas då din skuld uppgår till 100 kr eller mer.

Sekretess och behandling av personuppgifter

I biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 40 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgift i register om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning.

När du som låntagare öppnar ett bibliotekskonto hos sjukhusbiblioteken behandlas personuppgifterna enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Syftet med registreringen är att möjliggöra administrering av låntagarens kommande boklån samt att säkerställa säker identifiering när låntagaren registrerar sitt konto.

Bibliotekskatalog och bibliotekskonto

Innehållsansvarig: Anna Videfrost
Uppdaterat: 18 december 2020
BZCQ