Arbetsgivare och Företagshälsovård

Region Sörmland har tagit fram en enklare riktlinje kring samverkan mellan Företagshälsovård och hälso- och sjukvården.

Riktlinje kontakt mellan Företagshälsovården och Hälso- och sjukvården i Region Sörmland

När en arbetstagare får en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada behöver arbetsgivaren se över på vilket sätt genom skäliga stöd och anpassningar hen kan hjälpa arbetstagaren att återfå sin arbetsförmåga. Detta ansvar för arbetsgivaren benämns arbetslivsinriktad rehabilitering.

Ansvaret för stöd och anpassningar sträcker sig bara till vad som krävs för att arbetstagare ska kunna återgå i arbete hos sin arbetsgivare. Det rör också bara de stöd och anpassningar som kan ske i förhållande till arbetsplatsen. Det innebär att all medicinsk rehabilitering, det vill säga medicinsk vård och behandling faller utanför den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. För att kunna avgöra vilka stöd och anpassningar som kan vara skäliga att vidta för arbetsgivaren är företagshälsovården en viktig aktör. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.

Utifrån sin roll har den upphandlade företagshälsovården ofta väldigt bra kännedom om den verksamhet som bedrivs hos arbetsgivaren. Det medför att företagshälsovården har goda förutsättningar att koppla en arbetstagares arbetsoförmåga till verksamheten och vad som krävs för en framgångsrik rehabilitering.

Uppdaterat: 3 maj 2023
MGY1