Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen efterfrågar ibland i sin handläggning medicinska underlag från Hälso- och sjukvården. Ibland kan det även bli aktuellt för hälso- och sjukvården att utfärda ett läkarintyg för en individ som är inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program och är förhindrad att delta i det på grund av sjukdom.

Nedan finns förtydligande information vad som gäller i dessa situationer.

Förfrågan om medicinskt utlåtande

Arbetsförmedlingen gör ibland förfrågningar till vårdenheter om ett medicinskt utlåtande. Det görs exempelvis för att utreda och bedöma om den arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, bedöma om de behöver göra anpassningar i program eller för att kunna erbjuda lämpliga utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande stöd. (källa: www.arbetsformedlingen.se)

Hälso- och sjukvården i Region Sörmland har ofta svårt att leva upp till de förväntningar som finns kring intygsutfärdande till Arbetsförmedlingen och vi gör därför här ett förtydligande för att reda ut vissa missförstånd.

Bra att känna till

 • Arbetsförmedlingens ska alltid först se om underlag kan erhållas på annat sätt – via sina egna specialister, redan befintliga medicinska underlag eller via upphandlade tjänster - än att ställa frågan till Hälso- och sjukvården.
 • Arbetsförmedlingen har inget lagstöd för att begära in medicinska underlag från hälso- och sjukvården.Det finns inga skyldigheter för vårdenheterna att besvara dessa frågeställningar. Att göra arbetsförmågebedömningar och utfärda denna typ av intyg är inte heller ett hälso- och sjukvårdsuppdrag och faller utanför prioriteringsordningen i Hälso- och sjukvårdslagen. Svar lämnas utifrån resurstillgång, kännedom om patient och i mån av tid. Intygsutfärdande av detta slag får inte ge undanträngningseffekter för dem med större vårdbehov.
 • Av punkten ovan följer att om patienten nyligen har besökt vårdenheten och om det därmed finns en aktuell bedömning, kan det vara lättare för vårdenheten att besvara frågorna än om ingen etablerad vårdkontakt finns.
 • Blanketten, Medicinskt Utlåtande, har tagits fram i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, men det finns ingen överenskommelse mellan SKR och Arbetsförmedlingen om att utlåtanden ska utfärdas.
 • Möjligheten till effektiv muntlig kommunikation mellan vårdenheter och utsedda kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen via samverkansplattformen TRIS, ger större möjligheterna för vårdenheterna att kunna vara behjälpliga utifrån tillgängliga resurser. Grundregeln i Sörmland är också att muntliga svar ges på frågorna via TRIS. Där kan sedan vårdenheterna säga "ja" eller "nej" till att ta emot en skriftlig förfrågan. Arbetsförmedlingen kan då också få uppgift om vem som förfrågan ska ställas till, där det är aktuellt.
 • Samtycke: Arbetsförmedlingen inhämtar ett samtycke från patienten inför att förfrågan skickas. Det samtycket reglerar dock inte att Hälso- och sjukvården kan lämna ut efterfrågade uppgifter till Arbetsförmedlingen. För det krävs ett särskilt samtycke som hälso- och sjukvården får inhämta muntligen eller skriftligen. I de fall frågor tas upp på ett TRIS-möte finns det redan ett påskrivet samtycke från patienten.
 • Eftersom det är Arbetsförmedlingen som önskar få utlåtandet inför beslut så är det alltid Arbetsförmedlingen som ska ställa frågorna och beskriva anledning. Enligt Arbetsförmedlingens interna riktlinjer ska också frågorna formuleras i samråd med patienten/kunden. Att uppmana patienten att ringa och boka tid för utlåtande till Arbetsförmedlingen som patienten själv bekostar, är inget alternativ och strider också mot Arbetsförmedlingens interna instruktioner.

Ersättning för medicinska utlåtanden

 • Arbetsförmedlingen betalar ut ersättning till vårdgivaren för att utfärda utlåtande. I Region Sörmland är det beslutade minimibeloppet 2 200 kr. Om den faktiska kostnaden för utfärdandet av utlåtandet utifrån det som Arbetsförmedlingen har efterfrågat, överstiger 2 200, ska det ersättningsbeloppet faktureras.
 • Av Avgiftshandboken för Region Sörmland framgår att intygsutfärdandet avser förberedelse, t.ex. inläsning av journal, textformulering samt intygsutskrift. Med åtgärd som vidtas för att intyget ska kunna utfärdas avses vanligtvis läkarundersökning samt undersökning vid röntgen och laboratorium, som vidtas enbart för intygets skull.
 • Specificera på fakturan vad kostnaden består av, ex. tidsåtgång att utfärda utlåtandet och patientbesök. Arbetsförmedlingen ersätter även eventuell patientavgift (Förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, kap 3 § 9). Det innebär att patienten inte ska stå för några kostnader.
 • Det är viktigt att momsbeloppet anges på fakturan eftersom tjänsten är momspliktig (25 %). Ange kostnadsställe och ärendenummer som referens. Betalningsvillkor: 30 dagar från ankomstdatumet. Arbetsförmedlingen betalar ej för expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.
 • Arbetsförmedlingen hanterar i första hand fakturor elektroniskt (e-fakturor, inte PDF). Om vårdenheten av särskilda skäl varken har möjlighet att skicka er faktura elektroniskt eller via Leverantörsportalen ska ni skicka pappersfakturan till:

  Arbetsförmedlingen
  Scanningscentralen
  681 85 Kristinehamn

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program

Om en person som deltar i arbetsmarknadspolitiska program genom Arbetsförmedlingen och har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning och behöver vara sjukfrånvarande i mer än sju dagar, behöver personen styrka rätten till frånvaro med ett läkarintyg. Från januari 2019 är Arbetsförmedlingen mottagare av läkarintyget och bedömer rätten till ersättning. Tidigare var Försäkringskassan mottagare av intyget och gjorde även bedömning av nedsättning.

Bra att känna till

 • Som alltid är det vårdbehovet som ligger till grund för hur patienten kan prioriteras när den tar kontakt med rådgivningen. Om patienten bokas in på ett läkarbesök är det också läkaren som gör bedömningen om det finns en sjukdom som leder till att patienten är förhindrad att delta i aktiviteten och därmed om det är relevant att utfärda ett läkarintyg. Läkarintyget heter Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, AF00251. Det finns inlagt i journalsystemet.
 • Arbetsförmedlingen har rehabiliteringsansvaret för personer som är arbetssökande och det innebär att de är skyldiga att anpassa programmet så att personen så långt som möjligt kan delta. Den dialogen ska Arbetsförmedlingen alltid ha med personen så snart den uttrycker begränsningar utifrån upplevda fysiska eller psykiska besvär, detta för att se om en lösning går att finna utan att en läkarbedömning behöver göras. Intyget har därför stort fokus på anpassningsmöjligheter, vilket också syftar till att ge Arbetsförmedlingen information om behov av att anpassa aktiviteter i programmet så att personen kan delta trots sin sjukdom eller skada.
 • Använd Arbetsförmedlingens läkarintyg AF00251 vid sjukskrivning för deltagare i program även om du bedömer att patienten är i behov av sjukskrivning längre än 30 dagar. Läkarintyget gäller som längst under den tid som deltagaren är inskriven i ett program. Arbetsförmedlingen använder läkarintyget för att tillsammans med deltagaren bedöma om Arbetsförmedlingen kan anpassa programmet så att deltagaren kan fortsätta delta i någon omfattning. En anpassning innebär att deltagaren inte behöver bli utskriven ur programmet efter 30 dagar.

Får vårdenheten ersättning för läkarintyg för deltagare i Arbetsmarknadspolitiskt program?

Ingen ersättning utgår för läkarintyg för deltagare i Arbetsmarknadspolitiskt program.

Innehållsansvarig: Charlotte Demelew Westerberg
Uppdaterat: 19 juni 2023
SCS7