Uppgiftsskyldighet

Hälso- och sjukvården har vissa skyldigheter att lämna ut information till Försäkringskassan för att de ska kunna fatta beslut i ärenden inom Socialförsäkringen.

Uppgiftsskyldighet enligt 110 kap 31 § SFB

I Socialförsäkringsbalken regleras att Försäkringskassan ska vidta sådana utredningsåtgärder som behövs i det enskilda ärendet och har betydelse för tillämpningen av 110 kap 14 § SFB.

Om Försäkringskassan behöver inhämta uppgifter som finns hos hälso- och sjukvården ska dessa begäras in.

Läkare som är anslutna till en region omfattas av uppgiftsskyldighet enligt 110 kap. 31 SFB och är därmed skyldiga att leverera ut den efterfrågade informationen efter sekretessprövning.

Vad gäller avseende utlämnade av journalhandling?

Försäkringskassan ska endast inhämta sådan information som behövs i det enskilda ärendet. Eftersom journaluppgifter även kan innehålla information som inte behövs för Försäkringskassans utredning, bör det göras sparsamt och endast om informationen inte kan inhämtas på annat sätt, först och främst via specifika riktade frågor.

Om ärendet ändå kräver tillgång till journalhandlingar ska Försäkringskassan vid begäran tydligt beskriva vad syftet är och vilka uppgifter som behöver framgå i journalhandlingarna. Regionen kan sedan efter sekretessprövning lämna ut handlingarna till Försäkringskassan, utan samtycke från individen.

Vad gäller för privata vårdgivare?

Privata vårdgivare, exempelvis privata vårdcentraler, omfattas inte av uppgiftsskyldigheten i 110 kap. 31 § SFB. Försäkringskassan har trots det möjlighet att ställa frågor med stöd av 110 kap. 14 § SFB. Om läkaren väljer att inte svara på förfrågan kan Försäkringskassan be den försäkrade att ge sitt samtycke till att uppgifterna lämnas till Försäkringskassan.

Uppdaterat: 12 juni 2020
CUS2