Länsgemensamt regionalt stöd inom socialtjänst och vård

Sörmlands länsgemensamma stöd inom socialtjänst och vård erbjuder en samlad resurs för utveckling och samverkan för länets kommuner och regionen.

Stödet avser socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård inklusive främjande och förebyggande insatser. På regional nivån ingår FoU i Sörmland. I uppdraget ingår att samordna nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV:s ansvarsområde. Dit hör förutom frågor om samverkan och utveckling även hjälpmedelscentralen och vård- och omsorgscollege.

Det länsgemensamma regionala stödet är också Sörmlands RSS, (regionala samverkans- och stödstruktur) en gemensam benämning på samtliga motsvarigheter i landet. I RSS uppdraget ingår att ta emot uppdrag från SKR och nationella myndigheter. Stödja huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning, exempelvis genom regionala representanter i NSK-S (nationella samrådsgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänst) och genom att vara en av parterna i Partnerskapet mellan RSS, SKR och Socialstyrelsen. Vidare ska RSS bidra till utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå vilket innebär att:

  • identifiera behov av kunskapsutveckling
  • samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet
  • stödja systematisk uppföljning och analys
  • stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
  • stödja kompetensutveckling
  • verka för brukarmedverkan och brukarinflytande

I det länsgemensamma stödet ingår Sörmlands närvårdsstruktur där länsstyrgruppen utgör beredningsgrupp till NSV. I uppdraget ingår även att samordna länets socialchefsnätverk och stödja mellankommunal samverkan.

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef Regionalt stöd socialtjänst och vård: Titti Kendall

Uppdaterat: 31 mars 2023
Z17M