Samarbete för hälsa, inkludering och framtidsto barn och unga 0-25 år i Sörmland


Region Sörmland bjöd in till konferens 21 januari 2020. Deltog gjorde yrkesverksamma inom regionen, länets kommuner, länsstyrelsen, och frivillig sektor.

 Bakgrund till konferensen

Många arbetar för och med barn och unga i Sörmland. Arbetet sker ofta i olika "spår" och inte sällan kan parallella aktiviteter ske utan samordning och samarbete. Det finns en önskan om att skapa/hitta fram till ett långsiktigt och förutsägbart sätt att samspela mellan regionala aktörer. En önskan finns också att arbeta i högre grad med barn och ungas inkludering samt med tidiga insatser.

Ett samarbete har inletts med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF. De arbetar för att utveckla ungdomsperspektivet och kan vara ett stöd i kommunernas och regionernas arbete med kunskapsbaserad ungdomspolitik.

Konferensen planerader av;
Agneta Engström, strateg Tillväxt och Folkhälsa Region Sörmland
Anna Björk, folkhälsoplanerare Hälsofrämjande arbete Region Sörmland
Inger Christensen, projektledare Bildningsförvaltningen Katrineholms kommun
Katarina Gustafson, folkhälsoplanerare Hälsofrämjande arbete Region Sörmland
Åsa Högnäs Bredell, närvårdskoordinator Division Primärvård Region Sörmland

Innehållsansvarig: Katarina Gustafson
Uppdaterat: 5 februari 2020
NMAY