Hälsofrämjande skolutveckling

Hälsa och lärande går hand i hand. En god kvalitet i undervisningen och trygga inkluderande skolmiljöer är viktigt för hur flickor och pojkar mår, utvecklas och presterar i skolan.

Hälsofrämjande skolutveckling handlar om att stärka frisk- och skyddsfaktorer som leder till hälsa, och som underlättar utveckling och lärande. Målet är att hälsoarbetet inkluderas i den ordinarie skolutvecklingsprocessen. Regionen vill gärna bidra i detta arbete genom att ge stöd, inspiration och kunskap.

Hur mår barn och ungdomar i Sörmland?

Hur barn och unga mår är viktigt – nu och i framtiden. Barn och unga i Sörmland har i stort sett en bra hälsa, men det finns utmaningar att arbeta med, bl.a. skillnader i hälsa och psykisk ohälsa.

2020 genomför Region Sörmland Liv & Hälsa ung undersökningen för sjude gången. Undersökningen riktas till samtliga elever i grundskolans årskurs 7 och 9 och gymnasieskolans årskurs 2. En enkät finns också för elever på särskolan (ej träningsskola) årskurs 7 till och med sista året på gymnasiet. Frågorna handlar om elevernas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Här kan du läsa mer Liv & Hälsa ung

Nätverk för att utveckla skolans sex- och samlevnadsundervisning

I Sörmland finns det möjlighet för skolor som vill utveckla sex- och samlevnadsundervisningen att delta i ett nätverk som samordnas av Region Sörmland. Det är enheterna Hälsofrämjande arbete och Smittskydd/ vårdhygien som gemensamt ansvarar för nätverket.

Målgruppen är pedagoger och personal inom elevhälsan och skolan deltar med minst två personer som utses av rektor. Nätverket träffas en gång per termin och deltagarna får på dessa träffar kompetensutveckling, möjlighet till erfarenhetsutbyte samt tips på material och metoder.

Nätverket vill bidra till:

  • en likvärdig undervisning
  • att stärka det kollegiala lärandet och skapa systematik
  • stödja arbetet med att få sex och samlevnad integrerad i skolan

Vill din skola också delta? Anmäl er via denna länk: https://samverkan.regionsormland.se/natverkskola

Nyhetsbrev hälsofrämjande skolutveckling

Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlad ansvarar gemensamt för ett nyhetsbrev som skickas ut fyra gånger per år. Brevet har fokus på ANDT, sexualitet och samlevnad och olika aspekter på hälsa/ohälsa. Vi presenterar våra egna aktiviteter och tipsar på vad som händer i länet och nationellt inom hälsofrämjande skolutveckling.

Vill du prenumerera så anmäl dig via denna länk

 

Samarbete för hälsa, inkludering och framtidstro barn och unga 0-25 år i Sörmland

21 januari 2020 bjöd Region Sörmland in yrkesverksamma till en konferens. Många arbetar för och med barn och unga i Sörmland. Arbetet sker ofta i olika "spår" och inte sällan kan parallella aktiviteter ske utan samordning och samarbete. Det finns en önskan om att skapa/hitta fram till ett långsiktigt och förutsägbart sätt att samspela mellan regionala aktörer. En önskan finns också att arbeta i högre grad med barn och ungas inkludering samt med tidiga insatser. Här kan du ta del av dokumentationen från konferensen.

Nästa konferens planeras till 26 januari 2022.

HELA SKOLAN - guide till hälsofrämjande skolutveckling

2011 lanserade Region Sörmland en guide för hälsofrämjande skolutveckling. Det är ett stöd och inspirationsmaterial som vänder sig till skolledare, pedagoger, elevhälsan och andra i förskolan och skolan som vill utveckla områdena hälsa och lärande.

Guiden är uppdelad i tre kapitel:

  • Hur skapas goda och hälsofrämjande lärmiljöer?
  • Hur arbeta med hälsofrämjande undervisning?
  • Hur organisera hälsofrämjande skolutveckling?

Med åren som gått har en del information och länkar blivit inaktuella men materialet i stort anser vi håller. Vår förhoppning är att du och din skola får glädje av HELA SKOLAN (pdf) och att det kan ge inspiration, utmaningar, kunskap och stöd i uppdraget att arbeta med hälsofrämjande skolutveckling

Innehållsansvarig: Katarina Gustafson
Uppdaterat: 7 september 2021
5P7J