Folktandvården först ut med genomlysning av social hållbarhet

Under 2018 beslutade fullmäktige om ett hållbarhetsprogram för Region Sörmland, att gälla för åren 2019-2023. Programmet omfattar inriktning och mål för den miljömässiga samt den sociala dimensionen av hållbarhet och lutar sig mot Agenda 2030. I dagarna har Folktandvården Sörmland AB fått en återkoppling på sin redovisning av sitt sociala hållbarhetsarbete.

Sedan tidigare finns ett omfattande miljöledningssystem i regionen medan arbetet för social hållbarhet saknat en sammanhållen styrnings- och uppföljningsstruktur. Dock så har vissa enskilda insatser, som barnrättspilotverksamheten samt HBTQ-utbildningar, genomförts och följts upp systematiskt. Utöver detta förekommer mycket i regionens verksamheter som är att betrakta som social hållbarhet utan att insatserna kanske alltid benämns så. Nu finns dock en möjlighet att genomlysa respektive verksamhet för att samlat tydliggöra den sociala dimensionen av hållbarhet och samtidigt se var man befinner sig i relation till Hållbarhetsprogrammet. En särskilt metod - Screening av social hållbarhet - har tagits fram vid enheten Verksamhetsstöd och utveckling och syftar till att mäta mognadsgraden i verksamheternas sociala hållbarhet enligt Hållbarhetsprogrammet. Efter genomlysning finns möjligheten att stärka upp områden som eventuellt är eftersatta.

Folktandvården var första verksamhetsområde i Region Sörmland som genomfört Screening av social hållbarhet. Vårdutvecklingschef Christer Stenvinkel var ansvarig för genomförandet och valde att inrapportera uppgifter samlat för hela verksamhetsområdet.

Christer säger:
- Istället för att låta varje klinikchef svara på formuläret i screeningen så gjorde jag och kollegor en samlad bedömning för hela verksamhetsområdet. I mångt och mycket har vi samma resurser och rutiner i denna typ av frågor så avvikelserna vid enskilda kliniker är små. Men visst, inom andra verksamhetsområden kanske varje enhet ska svara för sig själv.

Hur uppfattade du frågorna som ingår i screeningen för social hållbarhet?

-Jag tyckte frågorna var rätt enkla att förstå och därmed även att besvara. Vi hade några funderingar men kunde då få hjälp med uttolkningen för just vår verksamhet. Inga frågor var av sådan karaktär att vi inte kunde relatera till dem. På några ställen förekom svarsalternativ som gjorde att man förstod att frågorna gäller för alla regionens verksamheter, alltså inte bara hälso- och sjukvård."

Ser du någon fördel med screeningen utifrån ert uppdrag?

-Folktandvården har en tradition av att arbeta både patient- och befolkningsinriktat, där ojämlikhet i tandhälsa varit ett känt faktum genom åren. Jag upplevde det som att screeningen gav uppmärksamhet åt vårt uppdrag och arbetssätt. Sen kanske vi inte benämner alla insatser vi gör för jämlikhet som social hållbarhet, men nu fick vi genomlysa oss själva och en samlad bild av det vi faktiskt redan gör på området vilket jag upplevde positivt. Ibland blir man ju lite hemmablind. "

Ni har nyligen fått en sammanställning över era svar. Vad framgick där?

Folktandvården Sörmlands VD Peter Vrager säger:

-Vi bedömdes ha en hög mognadsgrad gällande social hållbarhet. Särskilt lyftes vår tradition av att systematiskt identifiera tandhälsomässigt sårbara grupper och våra olika strategier för att nå dessa via riktade insatser. För Folktandvården är detta ett etablerat arbetssätt sedan länge, t o m en central del av vårt grunduppdrag. Vi påmindes dock också via screeningen om att vi mer rutinmässigt bör analysera vår verksamhetsstatistik uppdelat på kön. Vi kommer att påbörja detta nu relativt omgående.

Martin Ward, Verksamhetsstöd och utveckling, metodansvarig för screeningen:

-Vi är glada att Folktandvården var först ut att ta sig an screeninginstrumentet och som väntat så uppvisar man en mycket hög mognadsgrad i dessa frågor. Via Folktandvården har vi nu fått många goda exempel på hur verksamheter kan tänka och agera runt social hållbarhet i sin dagliga verksamhet. Exempel från verkligheten är ju så mycket mer kraftfulla.

Screening för social hållbarhet ska erbjudas alla verksamhetsområden inom Region Sörmland. Verksamheter som rapporterar mot regionstyrelsen är särskilt prioriterade då vissa uppgifter från screeningen har status av officiella uppföljningsindikatorer. Dessa utvalda indikatorer finns dock även att tillgå, inklusive definitioner, direkt inom PLUSS-systemet.

Den som vill veta mer om Hållbarhetsprogrammet och möjligheterna till hjälp med screening av social hållbarhet kan läsa här: Hållbarhet i Region Sörmland

 

Uppdaterat: 11 april 2023
AKFH